فرخوان مقالات و تحقیقات علمی می فرستد


آشنایی با مدیریت دانشکده مراکز علمی و تحقیقاتی اساتید، دانشجویان و پیشگاهگران گرامی، ایران اسلامی

· انتشارات علمی JSEAS برای ششمین سال پی در پی نشریات علمی لعن رشتا این با دانشگاهی فرق داره با عکس گرداننده می نماید و فرخان کجاست روبان ارسال مقالات جدید علمی با وساطت پوپه شاغران ارجمند را مشاش می نماید.

· پس راهی برای دریافت همه پست ها و دانشگویان و پوهشگران ارجمند نیاز دارید، من با شما تماس گرفتم تا نتیجه مطالعات و بررسی های خود را مشاهده کنید، به یک قالب مقالات علمی با دبرخانه، نشریات علمی نگاه کنید، به گروه مراجعه کنید انتشارات فرستادن نمایند به برسی و انتشار اینکه فرحم گرداد است.

مقاله های فصلی Alami Shamma der Where are My Publications, der Resources, Zeer Bray Shamma, Franchise Deshteh Badeh:

· دارای، امتیاز، نظر دفاعی، به نام پایان

· دارایی، ممتاز، پزشک همراه

· دارای، ممتاز، اعضای حیات عالمی، معلمان و کارمندان بخش، ایالتی و خصوصی من.

ارسال مقالات شیه: پژوپه شاگران گراما می توانند راه و وصیت و یا ای میل انتشارات جلوه های خود را ارسال نمایند.

مقالات داد زمان داوری: اخیراً مقاله ای از رز کری وجود دارد.

نوع چرخشی: مقالات دوری با تصویر آیا ملت می بست

** مقالات ویراستاری و نامه سازی

انتشارات علمی مانند آماده درایافت، برسی و انتشار مقالات علمی وجود ندارد.

· نشریه علمی، خوانش پوپی چی سان روانناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی ………………………….. jobbs.jseas.ir

· یک نشریه علمی، خواندنی های پژوکه ur مدیریت، اقتصاد و حساب ……………………………………… jseas.ir

· نشریه علمی، خواندنی های پژوئی ur علوم انسانی و اجتماعی…………………………………………. johs.jseas.ir

· یک نشریه علمی، قرائت پوْشی حقوق و مسائل علمی ………………………………………………………… jolaw.jseas.ir

· نشریه علمی، خوانش پوی پی پی بینش، نقش معماران عمران، شهرزازی و معماری …………………….. jogca.jseas.ir

· نشریه علمی، خوانش پوی پرسی، دکتر مهندسان کامپیوتر و فناوی، علاء……………………………. joct.jseas.ir

· یک نشریه علمی، خوانش های پوچی شما مهندسان صنایع و ریاست ………………………………………………… jods.jseas.ir

· نشر علمی…………………………………… jorse.jseas.ir

· نشریه علمی، خوانش پویچی، تاریخ، ادبیات و علوم سیاسی………………………………………………….. johp.jseas.ir

· انتشارات علمی، خوانش ادبیات پوچی ur، فرهنگ و هنر. ………………………………………………………. jocu.jseas.ir

· نشریه علمی قرائت های پوپیا اور علوم کشاورزی و زراعت ……………………………………………………. joagr.jseas.ir

· نشریه علمی خواندنی و تربیتی آموزشی ………………………………………………………………………………………….. joes.jseas.ir

· نشریه علمی، خوانش پژوچی ur علوم انسانی اسلامی ………………………………………………………………joih.jseas.ir

· مجله علمی …………………………………… jobz.jseas.ir

جهت کسب اطلاعات لطفا از سایت انتشارات استفاده نمایید، نمایه را بررسی نمایید و مسیر ایمیل زائر به تصمیم کنید مرتبط است.

انتشارات ایمیل دبرخانه: [email protected]

با فضا و احترام

اینستاگرام آزمون دکترسریعترین رژیم لاغری