فرانسه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شواهد سری مساجد را می بندد


حیف ما– فرانسه مساجد را {به دلیل} فروش آنچه “القای بافت انزجار نسبت به فرانسه” می نامد، می بندد. نمایندگان مسجد می گویند کدام ممکن است این ادعاها همراه خود شواهد به سختی پشتیبانی تبدیل می شود.

به گزارش رویترز، فرانسه انواع فزاینده ای اجتناب کرده اند مساجد را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مقاماتی کدام ممکن است فعالان حقوق بشر، گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان می گویند به افسران خوب چک سفید می دهند به همان اندازه عبادتگاه ها را با بیرون تجزیه و تحلیل از محسوس ببندند، می بندد.

کریم داوود، رئیس مسجد او در یکی اجتناب کرده اند شهرهای شمال غربی فرانسه، اظهار داشت کدام ممکن است او اجتناب کرده اند جمله کسانی بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حمله مرگبار افراط گرایان در سال ۲۰۲۰، اجتناب کرده اند خوب کلیسای کاتولیک در محله بازدید کردند.

فیونوالا نی اولین، گزارشگر ویژه گروه ملل با توجه به حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر در هنگام مقابله همراه خود تروریسم، با توجه به رویه های قانونی {مورد استفاده در} چنین مواردی، کدام ممکن است ممکن است برای ادغام کردن شواهدی اجتناب کرده اند تأمین بی نام باشد، اظهار داشت: «این مورد کافکا است.

او اظهار داشت: «دستکاری مدارک دارای برچسب {به خودی خود} هشدار دهنده است، با این حال علاوه بر این حق محاکمه عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابری در مخالفت با قوانین را نقض می تنبل. وزارت ملت فرانسه به رویترز اظهار داشت کدام ممکن است پاریس ظرف ۵ سال قبلی قابلیت شخصی را برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود تروریسم آسانسور کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اقدامات قانونی متعهد شدن شده “همراه خود احترام درست به حاکمیت قوانین متعهد شدن شده است”.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس اجتناب کرده اند خوب منطقه حمله ها مرگبار افراط گرایان در سال های فعلی، موضع شخصی را در قبال نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین دردسرساز تر کرده است. شناخته شده به عنوان مثال، مکرون اظهار داشت کدام ممکن است او مجموعه ای اجتناب کرده اند اصول را همراه خود هدف مقابله همراه خود افراط گرایی خشونت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراط گراهایی کدام ممکن است خوب ارزش های سکولار فرانسه را به مشکل می کشند، اجرا کرده است.

همراه خود این جاری، منتقدان می گویند کدام ممکن است رئیس جمهور فرانسه به نیروهای امنیتی اختیارات فشرده ای اعطا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های دموکراتیک را بردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان را کشف نشده سوء استفاده مکان ها.

تأمین: ایکنا