فرانسه: شورای دولتی انتخاب برای تعطیلی مسجد پساک را به تعویق انداخت

مسجد پیسک بسته شد

حیف ما –شورای دولتی فرانسه صدور تصمیم پرونده مسجد پساک در استان ژیروند در جنوب غربی فرانسه را به هفته بلند مدت موکول کرد.

بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ مؤمن کروی هم آمدند به همان اندازه حمایت شخصی را اجتناب کرده اند مسجد گفتن کنند. سفین السوئز، وکیل مدافع در ادعا ای به خبرگزاری آناتولی اظهار داشت، پس اجتناب کرده اند مونتاژ استماع کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ ساعت به اندازه انجامید، شورای دولتی اظهار داشت کدام ممکن است تحقیقات همچنان به همان اندازه هفته بلند مدت یکپارچه دارد.

وی اظهار داشت: قطعا به همان اندازه بالا هفته بلند مدت به طور قابل توجهی در آستانه در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری انتخاب گیری خواهیم کرد. وی اظهار داشت کدام ممکن است وزارت ملت صراحت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحقق مسلمانان پیسک در ماه مبارک رمضان انجام می دهد، در حالی کدام ممکن است {در این} مورد هیچ عامل مسجد را به اتهامات تروریستی مرتبط نمی شود.

تأمین: aaمسجد پیسک بسته شد