فارس کنار هم قرار دادن اجرای مناسب قالب سراسری نهضت مسکن استایسنا/ پرشیا مدیرکل محل کار فنی استانداری فارس همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} در راستای قالب سراسری نهضت مسکونی، آمادگی استان را برای باور نیازها این قالب ۴ ساله گفتن کرد.

امیرحسین جمشیدی روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در نشست خبری همراه خود خاص اینکه یکی اجتناب کرده اند پوشش های بی نظیر مقامات ساخت مسکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در جستجوی جهش ساخت مسکن بودیم، ذکر شد: در شهرهای مختلف بسته به هزینه پایین بین ۲۰ به همان اندازه ۵۰ سهم است. قیمت مسکن موضوع پایین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قوانین مسکن برای کاهش این ارزش پیش سوراخ بینی هایی موجود است.

جمشیدی یکی اجتناب کرده اند راهکارهای کاهش تاثیر قیمت پایین بر قیمت تمام شده مسکن را در قالب نهضت سراسری، استفاده اجتناب کرده اند اراضی مرتبط همراه خود دارایی ها سراسری، راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: چون آن است در استان فارس شاهد اتفاقات خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین صحیح بوده ایم. اجتناب کرده اند تذکر کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد حاضر تبدیل می شود.

جمشیدی همراه خود خاص اینکه ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هکتار پایین تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه های مختلف مصوب شده است، اجتناب کرده اند تعیین ۱۲ هزار هکتار پایین صحیح تولید دیگری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کنار هم قرار دادن پایان دادن ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در استان فارس در محدوده جهان هستیم. ” ۴ سال بلند مدت.”

وی دانستن درباره شهرهای جدید مصوب شورای برتر شهرسازی نیز ذکر شد: باند مازاد شهرهای غول پیکر در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک های جدید جانمایی تبدیل می شود از امکان بهبود اصولاً در شیراز {وجود ندارد}.

مدیرکل محل کار فنی استانداری فارس همراه خود خاص اینکه ۴ سطح اصرار شد، ذکر شد: سه موقعیت یابی تولید دیگری یکی در کوهره، عکس در سروستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در داریان اندیشه در مورد شد کدام ممکن است باقی مانده است تصویب نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان علاوه بر این تابناک حوالی لامرد ۴ سال پیش تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری انجام است.

جمشیدی همراه خود ردیابی به اینکه استاندارد مونتاژ مسکن مهر {به دلیل} تعدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت کار در اجرا همراه خود مشکلاتی مواجه شد، ذکر شد: نکته تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است مسکن مهر خودساخته به افراد واگذار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان در جاری جمع کردن منازل هستند کدام ممکن است اگر اینگونه است. بهتر از کار برای افزایش استاندارد مسکن مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم است.”

معاون مسکن اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان فارس همراه خود ردیابی به اختلاط قالب اقدام سراسری مسکن ذکر شد: این قالب به نامزدها هدایت تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود توافقات در مجموع به ۴۱۴ هزار واحد مسکونی می رسد. با این حال پس اجتناب کرده اند نظارت قابل کاهش است.”

محمدحسین حمیدزاده همراه خود یادآوری اینکه تسهیلاتی برای اجرای مسکن در امتداد طرف نامزدها حاضر شد، افزود: تیز کردن تسهیلات ۱۸ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی توسط نامزدها به صورت اقساطی معرفی شده است تبدیل می شود.

معاون مسکن اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی فارس در خصوص استفاده اجتناب کرده اند احساس های فرسوده ذکر شد: همراه خود ملاحظه به زیرساخت هایی کدام ممکن است در احساس موجود است این توسعه موجود است با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه زیرساخت ها می توانند این باند را تحمل کنند. “

حمیدزاده همراه خود خاص اینکه اصولاً پایین های احساس فرسوده ملک خصوصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد باید اجتناب کرده اند آن استقبال کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل ها حاضر شده استفاده کنند، افزود: باید افراد را به استفاده اجتناب کرده اند تسهیلات نوسازی احساس فرسوده الهام بخش کنیم از تصرف شخصی بهتر از راه خانه دار شدن است. ”

وی ذکر شد: به همان اندازه سال قبلی تسهیلات کمتر بود با این حال امسال قابل انجام است تسهیلات اصولاً در نتیجه کنجکاوی اصولاً شود.

این نشست همراه خود حضور مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استانداری فارس برگزار شد

در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد هزار متر مربع اجتناب کرده اند اراضی سراسری به خوب ارزش ۲۹ هزار میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

محمود رضا طالبان ذکر شد: ۵۱۳ مورد رزرو بلافاصله به مساحت ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد هزار متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش ۲۹ هزار میلیارد ریال توسط واحد راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در استانداری فارس همراه خود همکاری تجهیزات های ذیربط تکمیل شد. بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مقابله با علم برگردانده شد.

طالبان افزود: یگان ایمنی این اداره کل در سال قبلی ۲۸ تصمیم را به مساحت ۴۱۸ هزار متر مربع به خوب ارزش ۴ هزار میلیارد ریال اجرا کرده است.

انتهای پیام