علت اصلی خسارات زلزله ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت استاسنا / پیرس یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام های مهندسی ساختمان استان فارس بر اساس بررسی های کارشناسی تایید کرد که علت اصلی خسارات ناشی از زلزله دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز است.

مهرداد خواج پور یکشنبه ۱۸ مردادماه در جلسه شورای فنی استان فارس گزارشی از خسارات زلزله اخیر هرمزگان و عوامل موثر بر این موضوع ارائه کرد.

وی افزود: به دلیل وقوع زلزله لرزه ای در استان فارس نظارت بر نکات فنی در امر ساخت و ساز بسیار ضروری است و برای جلوگیری از حوادث مشابه حادثه هرمزگان در استان فارس لازم است مراجع ذی صلاح. از دخالت افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز به شدت جلوگیری کنید. بحث ساخت و ساز

خواجه پور با اشاره به تجربیات تلخ زلزله های گذشته و زلزله هرمزگان در بحث خسارت به مراکز درمانی و تخریب اجزای غیرسازه ای این واحدها و همچنین قلب قفسه داروخانه ها خواستار امنیت پزشکی شد. و مراکز بهداشتی درمانی پس از وقوع چنین حوادثی امکان ارائه خدمات بدون وقفه را فراهم کنند.

دبیر هیأت مدیره بنیاد نظام های مهندسی استان فارس با اشاره به خسارات وارده به مراکز مذهبی از جمله مساجد در زلزله هرمزگان و حوادث قبلی، خواستار استفاده از خدمات مطلوب مهندسی (طراحی، نظارت و اجرا) در این مناطق شد. مراکز

خواجابور بر لزوم پیشگیری از حوادثی مانند زلزله با استفاده کامل از خدمات مهندسی و مصالح استاندارد، آموزش عوامل اجرایی دخیل در اجرای پروژه ها و مراقبت از ساختمان ها و نگهداری آنها به ویژه در ساختمان های با اهمیت تاکید کرد.

انتهای پیام