عدم شفافیت در اعمال مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده بر برخی مواردایسنا/ خراسان رضوی دبیر کارگروه مالیاتی در کمیته امور مالیاتی، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اتاق مشهد ذکر شد: پاسخگویی مسئولان ذیربط در زمینه قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده با اشاره به برخی موارد انصافاًً متضاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اقدام مفیدی اجتناب کرده اند سوی این گروه صورت نگرفته است. مسئولان مربوطه {در این} زمینه تبعات اعمال هر دو عدم اعمال مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده بر کالایی قابل مقایسه با آب میوه قابل ملاحظه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم شفافیت {در این} زمینه آسیب شدید به فعالان این بخش وارد می تدریجی.

مهران مرشد در اولین مونتاژ گروه امور مالیاتی، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی در اتاق مشهد در سال جاری کدام ممکن است همراه خود حضور نمایندگان مقامات در بخش مالیاتی استان برگزار شد، در خصوص فینال اجرای برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده جدید. قوانین در خراسان رضوی ضمن انتقاد اجتناب کرده اند شفاف نبودن مالیات برخی موارد، خاطرنشان کرد: پاسخگویی مسئولان ذیربط در زمینه قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده در برخی موارد قابل مقایسه با آب میوه، انصافاًً متضاد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اقدام مفیدی اجتناب کرده اند سوی ذیربط انجام نشده است. مسئولان {در این} زمینه. تبعات اعمال هر دو عدم اعمال مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده بر کالایی قابل مقایسه با آب میوه قابل ملاحظه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم شفافیت {در این} زمینه آسیب شدید به فعالان این بخش وارد می تدریجی.

وی افزود: اعمال ۲ نیمه اجتناب کرده اند این قوانین در ادعا قطعا ارزش آن را دارد افزوده فاصله جاری اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی است کدام ممکن است فعالان این بخش را همراه خود اشکال مالی مواجه کرده است.

دبیر کارگروه مالیاتی در کمیته امور مالیاتی، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اتاق مشهد تایید کرد: در بحث هیأت های رفع اختلاف مالیاتی، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود مودیان به پرونده های مالیاتی ورود درست داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیأت های رفع اختلاف مالیاتی نیز ورود درست داشته باشند. هیئت مدیره عالی هفته در گذشته اجتناب کرده اند گذشته تاریخی کنوانسیون پرونده را بررسی کرده است. تابلو به شکلی است کدام ممکن است روی تابلو به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود پارادوکس، دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی را بخواهید.

یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های اتاق بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه ها در بخش مالیاتی، استقلال تجهیزات های اجرایی در انجام شخصی، خاطرنشان کرد: توسعه این پرونده نسبت به قبلی بیشتر شده است. با این حال باقی مانده است هم ممکن است اصلاح تدریجی. مهم اینجا است کدام ممکن است مجریان مالیات مقاوم تر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها اصولاً برای اجرای قراردادها استفاده کنند.

احمد السناشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اتاق مشهد در ابتدای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح اصل کار ذکر شد: نحوه معامله با به اعتراض مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مودیان طبق ماده ۲۳۸ قوانین مبشر. مالیات های مصوب تیر ۱۴۰۰ موضوعاتی است کدام ممکن است در اولین مونتاژ این کمیته همراه خود مسئولان مالیاتی شهرستان ها مورد بحث قرار خواهیم داد.

سپس سید مصطفی برای ادغام کردن، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی سخنرانی کرد. وی همراه خود ردیابی به ابلاغ قوانین جدید مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده کدام ممکن است در تیرماه ۱۴۰۰ تصویب شد، ذکر شد: قوانین جدید مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده اجتناب کرده اند ۱۳ دی ماه سال قبلی اجرایی شد. با این حال {به دلیل} کنار هم قرار دادن نبودن برخی زیرساخت ها باقی مانده است سامانه مودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانه ذخیره سازی تحمیل نشده است.

وی افزود: در قوانین جدید مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده، برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده قوانین درمورد به مالیات های مستقیم اجتناب کرده اند جمله چرخ دنده ۲۴۷، ۲۵۱، ۲۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده آیین نامه مالیاتی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر کرده است است.

شمیل خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی مفاد مالیاتی قوانین بودجه ۱۴۰۱ متوجه اسبابک ها جدیدی می شویم کدام ممکن است در سال قبلی وجود نداشت. اجتناب کرده اند جمله مهمترین این موضوعات بحث حقوق کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معافیت هر دو عدم معافیت حقوق کار اجتناب کرده اند مالیات است. در ترکیبی بندی مجلس نمایندگان مقرر شد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند حقوق کارمند مالیات اخذ شود.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همراه خود ردیابی به موضوع تشکیل وسط مالیاتی در وسط استان بر ایده ماده ۲۴۴ قوانین مالیات های مستقیم، ذکر شد: این وسط باید طبق قوانین به صورت بی طرفانه تشکیل شود. . اجتناب کرده اند اداره کل امور مالیاتی خواه یا نه این وسط تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه سیستمی کدام ممکن است توسط آن اعضای DSB به صورت تصادفی انواع می شوند تحمیل شده است؟ طبق قوانین، نمایندگان DSB باید به طور تصادفی اجتناب کرده اند طریق سیستم منصوب شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قوانین مودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آنها نیاز دارند عالی هفته در گذشته اجتناب کرده اند تشکیل شورا حق بازرسی پرونده مالیاتی را داشته باشند. عالی ماه پیش اتاق مشهد تقاضا اجرای بند قانونی درمورد به این موضوع را داشت با این حال باقی مانده است پاسخی اجتناب کرده اند اداره کل مالیاتی اکتسابی نکرده ایم.

تاخیر در اجرای قوانین جدید مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده

محمد آرانیان سرپرست شوراهای رفع اختلاف مالیاتی خراسان رضوی در {پاسخ به} اسبابک ها مطرح شده ذکر شد: اجرای قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده {به دلیل} نبود زیرساخت های اجباری در اداره کل امور مالیاتی ملت همراه خود تاخیر یک زمان کوتاه مواجه شد. وسط استماع در اداره کل امور مالیاتی استانداری تحمیل شده است. با این حال باقی مانده است تمام سطوح شخصی را طی نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای تکیه کن به این یگان باید پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور شوند.

وی افزود: اخیراً اجتناب کرده اند سوی وسط قضایی اداره کل امور مالیاتی فراخوان همکاری همراه خود سایر واحدهای ذیربط صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع {افرادی که} طی فراخوان توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شناسایی کردند به عهده مستقیم مسئولان ذیربط در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی نقشی در انواع نیروهای این وسط ندارد.

سرپرست شوراهای رفع اختلاف مالیاتی خراسان رضوی دانستن درباره سامانه مودیان ذکر شد: انتخاب ها درمورد به این سامانه عالی امر سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اقدامی {در این} زمینه در استان انجام نمی شود. در واقع معاونت قضایی اداره کل امور مالیاتی ملت اجتناب کرده اند پایان دادن این سامانه خبر داد با این حال متاسفانه همراه خود تاخیرهای پیش آمده این سامانه به طور درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل سازماندهی نشد.

لزوم تسریع در سازماندهی سامانه مودیان

آرانیان ضمن تاکید بر تسریع در سازماندهی سامانه مودیان ذکر شد: سازماندهی سامانه مودیان در فوری ترین زمان بالقوه امری مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است چرا کدام ممکن است به سادگی می توانیم دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای مهمی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق سامانه رخ می دهد {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} کنیم. مسئولین سند اعتراض، حاضر طیف گسترده ای از فاکتورها، حاضر مدارک، مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن گذشته تاریخی تشکیل دوره ها هیئت مدیره سریعتر، همراه خود استاندارد بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعتر.

وی افزود: امیدواریم طی فراخوانی کدام ممکن است مطرح شد، متمولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدان {در این} زمینه دخالت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد آسانسور نیروی انسانی باشیم.

افزایش ضمانت های اجرایی در قوانین جدید مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده

سپس علی حسین پور معاون مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ذکر شد: قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده کنونی همراه خود قوانینی کدام ممکن است نگاه به گذشته تصویب می شد فوق العاده خاص است، اجتناب کرده اند جمله افزایش ضمانت های اجرایی در قوانین جدید، اصلاح ساختار مالیاتی رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد.

وی شکسته نشده داد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است قوانین وجود داشته باشد، تفسیر ثابت {خواهد بود}. موضوع مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده کالاهایی قابل مقایسه با نوشیدنی های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات دریافتی اجتناب کرده اند آنها در اسرع وقت پیگیری تبدیل می شود.

مهمت گوپال، یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره موسسه حسابرسی نیز {در این} مونتاژ گفت: ۱۶ سهم قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده برای برخی موارد قابل مقایسه با نوشابه های قندی هر دو غیر گازدار اعمال تبدیل می شود. همراه خود این جاری، آنچه همچنان مبهم است، عدم شفافیت در اعمال مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده برای کالاهایی قابل مقایسه با آب میوه است. مسئولان این بخش با اشاره به اعمال هر دو عدم اعمال مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده برای آب میوه سردرگم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ماموریتی برای آن تصمیم گیری نشده است.

وی افزود: برای اعمال هر دو عدم اعمال قوانین مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده در برخی موارد قابل مقایسه با آبمیوه ها باید پیگیر اکتسابی مشکلات باشیم. چرا کدام ممکن است عدم شفافیت {در این} موضوع باعث سردرگمی فعالان این بخش شد.

روزهای دردسرساز برای صادرکنندگان

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این دیدار، علی شریعتی مقدم، رئیس گروه زراعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همراه خود ردیابی به روزهای سختی کدام ممکن است بخش صادرات می گذراند، ذکر شد: اندازه مختلف مالی ملت به طور قابل توجهی صادرات. این بخش روزهای سختی را پایین بالا می گذارد. مشکلات متنوع درمورد به تعهدات ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف بیش از حد بین نیم نرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ آزاد باعث شده به همان اندازه صادرات اجتناب کرده اند محور بی نظیر شخصی منحرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان دقیق همراه خود سبدها زیادی برخورد با شوند.

وی افزود: خوشبختانه اجتناب کرده اند اواخر هفته قبلی دومین سالن نما برای مبادلات ارزی حاصل اجتناب کرده اند صادرات محصولات کشاورزی، خشکبار، زعفران، پوشش گیاهی دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود هماهنگی همراه خود واردکنندگان سیار افتتاح شد. قیمتی کمتر اجتناب کرده اند مقدار دقیق، صرافی ها همراه خود کمک هر چقدر هم در بخش صادرات غیرنفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد سراسری مواجه هستند.

به گزارش روابط نهایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خراسان رضوی، رئیس کمیسیون امور مالیاتی، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اتاق مشهد ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است در طولانی مدت این مونتاژ مدیرکل امور مالیاتی اتاق مشهد مرجع گفتن خواهد کرد. امور مالیاتی استانداری حضور نیافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ماموریت، این بحث ها شکسته نشده ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع مونتاژ همراه خود حضور وی برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام