ضرب‌الاجل سه ماهه برای ایجاد پروژه انبارهای اموال تملیکی خوزستانایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان ذکر شد: ظرف سه ماه بلند مدت باید کالاهایی کدام ممکن است احکام آنها چه در سالن دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در گروه تعزیزات صادر شده است، تصمیم گیری پروژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انبارها خارج شوند.

علی دهقانی در بازدید سرزده اجتناب کرده اند انبارهای گروه ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال تملیکی استان خوزستان، اظهار کرد: همه این انبارها باید شناسنامه‌دار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی داده ها مورد نیاز در آن شناسنامه وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند دادگستری خوزستان، وی افزود: کالاهای متعددی اجتناب کرده اند سنوات قبلی {در این} انبارها فعلی است کدام ممکن است تصمیم گیری پروژه نشده‌اند. به همین منظور ضرب الاجلی تصمیم گیری شده به همان اندازه نهادهای در کنترل اعم اجتناب کرده اند تعزیرات حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مراجع قضایی کدام ممکن است پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هرچه سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مهلت روزی مقرر به وظایف‌شان {در این} خصوص حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام را برای اجرا به گروه اموال تملیکی کشتی کنند.

دهقانی ذکر شد: با این حال کمیت بالایی اجتناب کرده اند کالاهای مانده {در این} انبارها درمورد به سنوات قبلی است کدام ممکن است سطوح قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی را طی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تصمیم گیری پروژه شوند یعنی اگر شرایط بلعیدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم کدام ممکن است قابلیت بلعیدن ندارند، باید معدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امحاء شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان ذکر شد: در بازدید بعدی اقداماتی کدام ممکن است برای آن مهلت سه ماهه تصمیم گیری شده، پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل شده آن، دستورالعمل ها مورد نیاز صادر می تواند.

وی افزود: گروه تعزیرات باید همراه خود تصمیم گیری شعب ویژه، کار معامله با به پرونده‌ها را تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازه روزی خاص این پرونده‌ها را تصمیم گیری پروژه تنبل. در دادسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن دادگاه‌ها نیز در صورت خواستن شعب ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص راه‌اندازی می‌شود.

صادق جعفری چگنی دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب وسط استان خوزستان نیز ذکر شد: در بازدیدهای صورت گرفته اجتناب کرده اند انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان، ایراداتی اجتناب کرده اند نحوه نگهداری موارد اجتناب کرده اند زمان توقیف به همان اندازه روزی کدام ممکن است احکام آن اجرا می‌شود، تبصره شد کدام ممکن است برای تعمیر آن ضرب الاجل سه ماهه‌ای توسط رئیس کل دادگستری تصمیم گیری شد.

وی ذکر شد: در هفته قبلی نیز برخی اقدامات جهت تصمیم گیری پروژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی {در این} خصوص {انجام شده} است.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب وسط استان خوزستان افزود: برخی اجتناب کرده اند این موارد فوری الفساد هستند کدام ممکن است به موجب قوانین قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، شرایط قانونی نسبت به تعمیر توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کالاهای فوری الفساد موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذری {در این} خصوص مورد پذیرش نیست.

جعفری چگنی ذکر شد: علاوه بر این با توجه به کالاهایی کدام ممکن است باید دسترس در بازار تخصیص شود، گروه معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو حتما باید اظهار تذکر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وظایف شخصی {در این} زمینه حرکت تنبل به همان اندازه بتوانیم برخی کالاهای فعلی {در این} انبارها را اجتناب کرده اند طریق گروه‌های حمایتی به کف دست اشخاص حقیقی نیازمند محله برسانیم.

وی افزود: برخی اجتناب کرده اند این موارد نیز باید به صاحبان کالا مسترد بشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی نیز جهت تامین نیازهای محله روانه بازار شود کدام ممکن است در همه این شرایط، محافظت سلامت موارد فوق العاده حائز اهمیت است.

انتهای پیام