صدور کیفرخواست متهمان دومین پرونده شهادت بسیج در خیابان الحرملی مشهد.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای متهمان دومین پرونده شهادت بسیج در خیابان الحرامی مشهد خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محمدحسین درودی در سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: کیفرخواست پرونده جنایت خیابان الحرمیلی که منجر به فوت شد. از متهم ۲ دانش آموز بسیجی و تعدادی از شهروندان مجروح شدند و پرونده برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به اینکه اجازه نمی دهیم کسی امنیت جامعه را برهم بزند و جان و مال مردم را مورد تعرض قرار دهد، گفت: بر اساس مطالبات مردم حق سرعت و دقت دارند. با رسیدگی به این پرونده طی یک هفته و با رعایت موازین قانونی، با تشکیل دستور شناسایی، دستگیری و رسیدگی به پرونده مذکور در شعبه بازرسی ویژه، اتهام محاربه برای متهم تشکیل و پرونده به انقلابیون ارجاع شد. . دادگاه مشهد.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: در خصوص سایر اتهامات متهمان اصلی و متهمان مرتبط، پرونده مفتوح است و تحقیقات در شعبه بازرسی ادامه دارد.

وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با متهمان اغتشاشات اخیر اغماض نخواهد کرد و برای همه آنها پرونده قضایی تشکیل شده و به زودی حکم آنها صادر خواهد شد.

الدرودی گفت: تاکنون در تعدادی از حوزه های قضایی استان خراسان رضوی تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر منجر به صدور حکم شده است.

انتهای نامه