صدور دفترچه محدوده موضوع دکتری ۱۴۰۱ به همان اندازه فردا


نفرات برتر آزمون دکتری نیمه محور ۱۴۰۱ دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر می توانند اجتناب کرده اند روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه نسبت به محدوده موضوع اقدام کنند.

همراه خود ملاحظه به دندان های ما، علیرضا کریمیان همراه خود گفتن این مطلب اظهار داشت: نتایج اولین آزمون دکتری نیمه مرکزی سال ۱۴۰۱ در حال حاضر همراه خود امتحان شده تا حد زیادی کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر فنی زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی گروه سنجش آموزش ملت به نشانی www.sanjesh گفتن شد. . org همراه خود شماره پیشنهادی هر دو شماره پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش ایجاد شخصی می توانند محتوای متنی نتایج آزمون اولین را بیانیه کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: بر ایده اطلاعیه آشکار شده در موقعیت یابی گروه سنجش آموزش ملت، نتایج اولین دکتری فردا چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه گفتن شد کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این آشکار شده بود. علاوه بر این ۱۴۰۱ Ph.D. به همان اندازه فردا در اختیار نامزدها این آزمون {خواهد بود}.

کریمیان افزود: داوطلبان مجاز به محدوده موضوع اجتناب کرده اند روز پنجشنبه ۲۵ لغایت یکشنبه ۲۸ فروردین می توانند کد موضوع محل های انتخابی شخصی را گزارش کنند (در صورت وجود کمتر از ۵۰ کد موضوع).

وی اظهار داشت: داوطلبان مجاز به محدوده موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقاضی محدوده موضوع در دانشکده آزاد اسلامی به درگاه اینترنتی www.azmoon.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به آگهی های درمورد به مدرسه آزاد اسلامی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، گروه سنجش آموزش ملت تایید کرد؛ اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بسته شدن فایل راهنمای محدوده موضوع، اصلاحات این گروه قابل دستیابی است توسط معاونت آموزشی وزارتخانه مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دانشکده های پذیرنده دانش آموز گفتن شود، لذا به داوطلبان پیشنهاد تبدیل می شود تغییراتی را در قالب اطلاعیه های گفتن شده اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی گروه انجام دهند. هفته نامه پیک. ملاحظه داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص اقدام مورد نیاز را انجام دهید. بدیهی است عدم اطلاع اجتناب کرده اند آگهی های درج شده هیچگونه حقی برای داوطلبان قائل نیست.