شورا ها در این سیستم ریزی کامل نگر باشند/شهرداری ها جستجو در درآمد ثابت باشندایسنا/ایلام استاندار ایلام اظهار داشت:لازمه انجام سودآور شورا، آشنایی به وظایف قانونی، ارتباط ابدی همراه خود افراد، از گرفتن روحیه فساد سایزی است.

دکتر” حسن بهرام نیا ” در دیدار همراه خود اعضای شورای اسلامی شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای استان، همراه خود تبریک زودرس روز سراسری شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جهانی قدس، گف: امامین انقلاب روز قدس را روز اسلام نامیدند کدام ممکن است {همه ما} تعهد داریم کدام ممکن است در این امروز اجتناب کرده اند افراد مظلوم فلسطین حمایت کنیم.

وی  لازمه انجام سودآور شورا را آشنایی به وظایف قانونی، ارتباط ابدی همراه خود افراد، از گرفتن روحیه فساد ستیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در امور عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مطابق قوانین اساسی هدف اجتناب کرده اند تشکیل شورا، واگذاری امور به افراد است کدام ممکن است {این مهم} اجتناب کرده اند مصادیق بارز افراد سالاری دینی به شمار می آید.

استاندار ایلام شکسته نشده داد:جایگاه شورا فوق العاده مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است چراکه اشخاص حقیقی همراه خود رای مستقیم افراد انواع می شوند، تاکید کرد: شورایی‌ها هم توسط افراد انواع می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی وکلای دقیق افراد برای انجام امور هستند.

 بهرام نیا در شکسته نشده همراه خود همراه خود تاکید بر اینکه انتخابات عملکرد افراد را در نظام جمهوری اسلامی خاص می تنبل، اظهار داشت: امام راحل ( ره ) اعتقاد داشتند کدام ممکن است بایست کارها را به افراد واگذار کنیم چراکه هر جا افراد وارد حرکت شدند بیشترین تأثیر گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفیق را داشته‌ایم.

وی همراه خود احترام اجتناب کرده اند شوراهای استان همراه خود ردیابی به سطح بازخورد اشخاص حقیقی حاضر در نشست اظهار داشت: این موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مطرح شده برای برطرف شدن به مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های متولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوطه ارجاع داده تبدیل می شود.

استاندار ایلام در شکسته نشده عملکرد شورا در بهبود شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا حائز اهمیت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: استفاده اجتناب کرده اند تذکر شوراها موجب تسریع در انجام امور شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضارب آرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها موجب شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی گروه تبدیل می شود.

وی اضافه کرد: شوراها درواقع این سیستم را  تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار این این سیستم ها را اجرا می کنند کدام ممکن است این این سیستم ها باید کت و شلوار همراه خود اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن باشد.

مشاور برتر مقامات در استان بر کامل نگری شورا در تمامی امور تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در این سیستم ریزی باید  کامل نگری را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم}  کت و شلوار همراه خود عدالت باشد.

وی همراه خود ردیابی به انجام شوراها اظهار داشت: معدل انجام شورا ها در استان اجتناب کرده اند تذکر خدمت به افراد قابل قبول است.

دکتر بهرام نیا همراه خود خاص اینکه شوراها خارج اجتناب کرده اند ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول به شهرداری ها انرژی انسانی تحمیل نکنند، اظهار داشت: شهرداری ها باید جستجو در درآمد ثابت باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارایی ها نیز در چارچوب قوانین خاص باشد.

وی افزود: استفاده اجتناب کرده اند نیروهای فنی مجرب در شهرداری ها خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معضلاتی شهرداری ها بکارگیری با بیرون ضابطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین مند نیروها در شهرداری‌ها است.

استاندار ایلام در بخش پایانی سخنان شخصی اجتناب کرده اند تشکیل کارگروهی تماشا بر انجام فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی شهرداری‌ها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نداشتن انرژی مجرب حقوقی در شهرداری منصفانه معضل غول پیکر است کدام ممکن است این انرژی باید وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تخلفات فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امورات نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد تنبل.

وی در نهایت همراه خود ردیابی به انواع شهردار ایلام اظهار داشت: باید همه همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آوایی به شهردار برای افزایش فضای شهر کمک کنند.
انتهای پیام