شوراها بار سنگینی را بر دوش دارند/رای اعتقاد مردمان برای خدمت است


ایسنا/تهران امام جمعه لحظه ای ورامین ذکر شد: هر شخص خاص به نسبت هر جایگاه ، تعهد ای را بر عهده دارد کدام ممکن است این مسیر شوراها {به دلیل} اینکه اجتناب کرده اند طرف مردمان نیز انواع می شوند ، تعهد شورا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری را ۲ چندان کرده است کدام ممکن است هم تعهد دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تعهد اخروی در جستجوی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی امام جمعه لحظه ای ورامین عصر دوشنبه ۱۲ اردیبشهت ماه به اتفاق فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشدار ورامین همراه خود دهیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای روستا های بخش مرکزی دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن ردیابی {به روز} شوراها اظهار کرد: هر شخص خاص به نسبت هر جایگاه ، تعهد ای را بر عهده دارد کدام ممکن است این مسیر شوراها {به دلیل} اینکه اجتناب کرده اند طرف مردمان نیز انواع می شوند ، تعهد شورا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری را ۲ چندان کرده است کدام ممکن است هم تعهد دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تعهد اخروی در جستجوی دارد.

عضو شورای سنت کلی استان تهران بازگشت به شد: روستا های بخش مرکزی اجتناب کرده اند جایگاه والایی در بخش سنت برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های متعدد دارند کدام ممکن است باید {در این} مسیر دهیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای روستا همراه با بخشداری اقدامات اجباری را انجام دهند.

امام جمعه لحظه ای ورامین همراه خود ردیابی به ارائه دهندگان {بی شمار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت همه جانبه روستاها در هر زمینه ای پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تصریح کرد: پیش اجتناب کرده اند انقلاب پتانسیل ها عمرانی روستا به شبیه خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوار فوق العاده ضعیف هر دو موجودیت نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد رضایت مردمان نبود کدام ممکن است به برکت انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی صورت گرفت کدام ممکن است مورد رضایت درست مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید بکوشیم به همان اندازه در دورترین سطح کشور این ارائه دهندگان همواره یکپارچه دار باشد.

شوراها بار سنگینی را بر دوش دارند/رای اعتماد مردم برای خدمت است

انتهای پیام