شهید مطهری بهتر از نمونه برای مدرسین استایسنا/فارس فرمانده سپاه فجر فارس تاکید کرد کدام ممکن است شهید مطهری بهتر از شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمونه برای مدرسین است.

سردار  یدالله بوعلی در دیدار مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فارس ضمن تبریک روز معلم، ذکر شد: تبیین زوایای مختلف شخصیت این شهید بزرگوار برای محله فرهیخته فرهنگیان باید مورد ملاحظه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قرار بگیرد.

به نقل اجتناب کرده اند سپاه فجر، بوعلی ذکر شد: آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین یکی اجتناب کرده اند ارکان اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در تربیت شخصیت عصر نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات این قشر فرهیخته خوب تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر است.

وی ضمن پاسداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهید والامقام درک مرتضی مطهری، ذکر شد: تبیین زوایای مختلف شخصیت این شهید والامقام برای محله فرهیخته فرهنگیان باید مورد ملاحظه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قرار بگیرد.

فرمانده سپاه فجر همراه خود تاکید بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم بررسی آثار شهید درک مرتضی مطهری، ذکر شد: سَبکِ اقامت این شهید بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار فاخر این درک فرهیخته بهتر از شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمونه برای اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین است.

بوعلی همراه خود ردیابی به نتایج معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار اجرای قالب هایی نظیر تامین وسایل کمک آموزشی برای داده ها آموزان نیازمند در استان فارس، خاطرنشان کرد: بسیج فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج داده ها آموزی همراه خود هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی همراه خود محله فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان زمینه های موفقیت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را فراهم کنند چون آن است در قالب اجرای قالب توکاد شاهد این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیابی استان فارس بودیم.

انتهای پیام