شهرهای شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در ایالت سرخ کروناایسنا/ شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: در جاری حاضر شهرهای بروگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار {به دلیل} شیوع بیماری عروق کرونر در وضعیت بنفش قرار دارند.

علی احمدی در تشریح آمار کرونا در شهرستان شهرحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در روز ۱۵ فروردین ماه، دلیل داد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۱۲۸ فرد مبتلا نامشخص به علائم پزشکی بیماری عروق کرونر مرکز به کلینیک های سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بهداشتی درمانی بیمارستان ها مراجعه کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میان ۲۶ فرد مبتلا نامشخص به این بیماری بودند. علائم کرونری . . بیماری قلبی، این بیماری در بیمارستان بستری شده است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت قبلی نتایج معاینه ۳۵ فرد مبتلا مراجعه کننده به بخش سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ فرد مبتلا نامشخص به کووید ۱۹ در امکانات بیمارستانی استانداری ادعا شد.

رئیس وسط بهداشت استانداری همراه خود خاص اینکه ۸۷ مورد تایید شده نامشخص به بیماری عروق کرونر مرکز در امکانات درمانی استانداری تحمل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هستند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع ۶۱ مورد سازنده قطعی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی منتظر رد نتیجه معاینه هستند هر دو تایید شده. بیماری آنها

وی اظهار داشت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد فوتی جدید بر تأثیر بیماری کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری در شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همچنان خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۱ نفر است.

آل احمدی اظهار داشت: در جاری حاضر ۱۲ فرد مبتلا همراه خود شرایط وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت نهایی نسبتاً خطرناک تحمل مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با در بخش های ویژه امکانات درمانی استان هستند.

به آگاه وی، در جاری حاضر اجتناب کرده اند تذکر شیوع بیماری عروق کرونر مرکز، شهرهای بروگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار همراه خود رنگ بنفش، اردل، بن، سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرکرد همراه خود رنگ نارنجی، خانمیرزا، فراسان، کوهرنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردیجان همراه خود رنگ زرد نماد داده شدند.

رئیس گروه بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: در جاری حاضر واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پروتکل های بهداشتی فقط راه برای مقابله همراه خود بیماری عروق کرونر مرکز است.

انتهای پیام