ششمین کنگره سالانا، بین میلی، گسترش کاشاورزی، منابع طبیعی، اطراف زست و گردشگری ایران.


شایسته شماست ولی مد نظر و منظم است

فصل رایگان تامی مقالات کنفرانس پریگ زاده بدون نیاز توسط داوری مجدد در مجله ها و مجلات علمی، پوپی چی، تخصصی، ISC و ISI İşteban Kangarh.

درایی تایده عالمی از دانشگاه عالی بزرگ کاشور و مشارکت بیش از ۱۰۰ دانشگاه، انجمن، مؤسسه، پژوهشک دشت و شرک.

صخرانی صاحب دو چشم انداز و پایه های درخشش درونی و بیرونی و تابلوی فوق تخصصی.

مسابقه تخصصی و آکاسی کارگاه های آموزچی با موضوع کنفرانس

هدیه جوایز ارزنده نقدی با ۱۱ مقاله پیتر و پسته آموزچی کنگره توسط دانشکده شیرت کنندگان و هدیه هتک حرمت و هیئت تقدیر از کنگره.

امکان در میان گذاشتن با او، در حالت حضور یا عدم حضور / نظرات او

مقالات فصل تامی پارْتِ، ویرایش شده توسط کتاب گروه جکیده، مقالاتی از کنگره و همچنین، فهرست کامل مقالات در لوح، فشرده کنگرهپ

نمایی از گواهینما بین آخوندهای آموزچی ۲۴ ساعته در کالج بری شرکت کناندگان

نامیه سازی و گسترش مقالات، کتاب، ولوح، و شردا، مجموعه مقالات کانگارا، سیولیکا، کانسرسیوم محتوای ملی، SID

صدور گواهینما بین ملی کنگره به عنوان آکادمی های جهان و تقدیم گواهینما سلام کنگره به مشتریان فارسی و انگلیسی

نظریات او به گواهینما در میان آخوندها هزو، پذیریش، چپ و نظرات او، مقاله ای در بری، مقاله ای از دهندگان و شرکت کناندگان.

نمایش، نظر حرفه ای من، دانش شرکت من، درآمد و متنفران مرتبط، محصولات زراعی و خدمات

سریعترین رژیم لاغری