شاکری: سیستم خانه مجلس نمایندگان، نحوه برخورد همراه خود این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ها خواستن به اصلاح داردمشاور افراد تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درست در این لحظه برای اولین بار بحث اصلاح آیین نامه خانه شورا در خصوص نحوه بازرسی قالب ها، تعهد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه سنواتی اساسی است کدام ممکن است شخصاً باید انجام شود. همراه خود جدیت پیگیری شود

اقبال شاکری در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: در مونتاژ علنی درست در این لحظه مجلس نمایندگان، قالب اصلاح اساسنامه مجلس نمایندگان اطمینان حاصل شود که اصلاح توسعه اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی قالب های مجلس به گونه ای مطرح شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استراتژی ها مجلس نمایندگان. نمایندگان در قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازرسی بازرسی بودجه در مجلس نمایندگان مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: این موضوع برای اولین بار در مجلس مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا خوبی {در این} قالب دیده شد با این حال {به دلیل} اینکه خواستن به ۲ سوم آرای نمایندگان دارد تصویب نشد. شخصاً این قالب مقدمه خوبی برای اصلاح مقررات در زمینه بازرسی قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاکتور ها به طور قابل توجهی در بخش بودجه است.

مشاور افراد تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید بر این موضوع پافشاری کنیم. اولویت نمایندگان باید بازرسی شود، با این حال قالب اصلاح آیین نامه {در این} زمینه باید یک بار دیگر به سالن دادگاه ارجاع شود.

انتهای پیام