سنگ ضمانت بانکی به پای علمارئیس گروه نظام صنفی کامپیوتر ای عدم پذیرش دارایی های نامشهود نمایندگی های داده ها بنیان شناخته شده به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی را اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مشکلات این نمایندگی ها دانست.

آقای حسن هاشمی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، ابراز امیدواری کرد در سالی کدام ممکن است «ساخت» نامید، مشکلات نمایندگی های داده ها بنیان رفع شود. رئیس معظم انقلاب در سال‌های فعلی صدها بر آسانسور اقتصاد داده ها‌بنیان تاکید کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید همراه خود ردیابی مستقیم به موضوع ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی، پوشش عمومی مقامات را {در این} زمینه تصمیم گیری کردند. موضوع.”

انبساط اقتصاد داده ها بنیان درهم آمدن است انبساط اقتصاد شرکتی داده ها بنیان است

وی افزود: در واقع برای بهبود اقتصاد داده ها بنیان نیازمند بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اقتصاد نمایندگی های داده ها بنیان، بهبود ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن در بخش هایی یادآور ساخت، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ورود به پولی الزامی است. این نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم آنها در اقتصاد».

کسب همراه خود ضمانت های دولتی تنها بخش کوچکی اجتناب کرده اند پایگاه داده ها را احیا می تنبل

رئیس گروه نصر همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند رویکرد رئیس جمهور در حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان اظهار داشت: این اقدام ارزشمندی است کدام ممکن است آقای رئیسی به وزارتخانه ها اصل دادند کدام ممکن است الگوی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای خانه ساخت شده توسط نمایندگی های داده ها بنیان را غیر از محصولات خارجی خریداری کنند، در واقع این اقدام ارزشمندی است. این ضمانت کسب را تضمین می‌تنبل.»، ساده حمایت مالی را حاضر می‌تنبل. برای انواع به سختی اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است برای ادغام کردن همه ۶۷۰۰ نمایندگی نباشد.

الهاشمی افزود: بازار محصولات دانشی ساده نهادهای دولتی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی ها باید بتوانند همراه خود تامین دارایی ها مورد نیاز بازار محصولات شخصی را بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شخصی را آسانسور کنند.

باید دارایی ها پولی را تامین کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تسهیلات بانکی استفاده کنیم

الهاشمی یکپارچه داد: نمایندگی های داده ها بنیان برای بهبود اقتصاد شخصی خواستن به تامین دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تسهیلات بانکی دارند کدام ممکن است {در این} زمینه مقامات مصوبات حمایتی زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی نیز تسهیلات حاضر کرده است، با این حال متاسفانه متعدد اجتناب کرده اند نمایندگی ها این تسهیلات را فراهم کرده اند. اجتناب کرده اند این حمایت سطح موجود است» مختصر است.

سازندگان داده ها جاده ساخت ندارند، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دارند

وی در خصوص دلیل برای بروز این حادثه اظهار داشت: ورود به این تسهیلات پشتیبانی نیازمند ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت نامه} های مورد تایید جامعه بانکی است کدام ممکن است در اختیار نمایندگی های داده ها بنیان به طور قابل توجهی نمایندگی های سرزنده در بخش فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی احساسی افزار نیست.

وی افزود: این نمایندگی‌ها یادآور واحد تولیدی‌هایی نیستند کدام ممکن است دارای سویه ها ساخت، از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌هایی باشند کدام ممکن است بتوان اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان {ضمانت نامه} بانکی استفاده کرد، اما علاوه بر این دارایی‌های آنها افکار آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به این دارایی‌ها برای اکتسابی تاییدیه داده ها‌بودن آنها {مفید است}. مستقر.”

سریع گروه النصر برای رفع عالی اشکال اساسی

رئیس گروه نظام صنفی کامپیوتر ای یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به این شرایط باید سازوکاری وجود داشته باشد کدام ممکن است این دارایی های نامشهود نمایندگی های داده ها بنیان قطعا ارزش آن را دارد گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان سرمایه مناسب در اداره گزارش نمایندگی ها گزارش شوند به همان اندازه روزی کدام ممکن است تعیین شوند.

الهاشمی افزود: همراه با این رویه باید سازوکاری برای حاضر {ضمانت نامه} های بانکی رئوس مطالب شود. متأسفانه موسسه مالی ها دارایی های نامشهود را شناخته شده به عنوان وثیقه قبول نمی کنند، حتی وقتی شناخته شده به عنوان سرمایه شرکتی گزارش شده باشند.

الهاشمی یکپارچه داد: راهکار پیشنهادی ما اینجا است کدام ممکن است صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود کمک صندوق های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری گروه های سندیکای کامپیوتر ای قلمرو، اقدامات مشترکی را برای رفع این اشکال اساسی داده ها انجام دهد. نمایندگی های مستقر.”

صدور {ضمانت نامه} اجتناب کرده اند صندوق ها در ازای پذیرش دارایی های نامشهود

وی اظهار داشت: این صندوق ها می توانند دارایی های ذهنی نمایندگی های داده ها بنیان را در ازای پذیرش {ضمانت نامه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور {ضمانت نامه} های پرداختی کدام ممکن است مورد قبول موسسه مالی های مسئله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی های داده ها بنیان حاضر کنند، قطعا ارزش آن را دارد گذاری کنند.

وی همراه خود ردیابی به آمادگی سامانه کامپیوتر ای ملت برای همکاری در قطعا ارزش آن را دارد گذاری دارایی های نامشهود دانشمندان، اظهار داشت: همراه خود اجرای این قالب، نمایندگی های داده ها بنیان می توانند غیر از {ضمانت نامه} استاندارد، وجوه پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری صادر شده در برابر این دارایی های نامشهود شخصی را تضمین کنند. به موسسه مالی ها مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تسهیلات بانکی بهره مند شوید.

رئیس گروه نصر علاوه بر این ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود همکاری نهادهای به فرماندهی این قالب محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام بلندی برای نتیجه گیری مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اقتصاد ملت بر اساس داده ها برداشته شود.

انتهای پیام