ساکنان به موازات افزایش مطالبات همراه خود شهرداری همکاری می کنندایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان دکتر فدا حسین الملکی مشاور مردمان زاهدان در مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند ماموریت های اعمال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دست اقدام شهرداری زاهدان بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، {در این} بازدید دکتر مسئولان ذیربط باید بسترهای مورد نیاز را برای باور بیشتر این امر فراهم کنند.

وی همراه خود ردیابی به برخی اقدامات شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مشکلات در حاضر ارائه دهندگان اظهار داشت: شهرداری ها مشکلات خاص شخصی را دارند، شرایط کاری مدیران {در این} مجموعه خدماتی فوق العاده مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عزاداران همواره همراه خود فشارهای زیادی {در این} مجموعه مواجه هستند. حاضر ارائه دهندگان.”

وی افزود: ظاهر شد مردمان به شهرداری ها فوق العاده کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان باید همواره مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مورد نیاز را همراه خود مدیران شهری در جهت تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مشکلات به موازات افزایش مطالبات داشته باشند.

دکتر المالکی اظهار داشت: «متنوع اجتناب کرده اند امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های خانه همراه خود شفافیت، گزارش دهی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل زمینه برای تسریع در اجرای امور قابل رفع است.

وی افزود: ما شناخته شده به عنوان مشاور مردمان کنار هم قرار دادن هرگونه همکاری هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجتناب کرده اند طریق مراجع ذیصلاح پیگیری های مورد نیاز را انجام خواهیم داد.

در یکپارچه این مونتاژ شهردار زاهدان همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اعمال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دست اقدام اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی صورت گرفته در شهرداری; الگو حاضر ارائه دهندگان به ساکنان سرعت معقولی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود یکپارچه این حرکت رو به ورودی بتوانیم رضایت ساکنان را به کمتر از برسانیم.

وی افزود: در جاری حاضر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این سیستم ریزی های {انجام شده}، چندین این سیستم توسط دست اجرا داریم کدام ممکن است می توان در پارک های شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسفالت معابر ساماندهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید المان های تعاملی را به طور قابل توجهی در اصل کار قرار داد. زمان خاص.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شهرداری فوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نتیجه را مستقیماً می بینند، انشالله همراه خود مشارکت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سایر طرف ها می توان چهره شهر را تنظیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بیش از حد سهم سرانه آن ممکن است به الزامات نزدیکتر باشد.»

انتهای پیام