ساماندهی آثار تاریخی کردستان زمینه ساز رشد گردشگری است


ایسنا/ کردستان مدیرکل میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان اظهار داشت: محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی آثار تاریخی استان زمینه ساز رشد صنعت گردشگری است.

یعقوب گیلیان روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در نشست مشترک همراه خود مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه کردستان کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که پاسداشت روز جهانی اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای تاریخی استان برگزار شد، اظهار داشت: اقلیم کردستان اجتناب کرده اند تذکر بهره مندی اجتناب کرده اند بناها، بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های تاریخی مختلف قابلیت بالایی دارد.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان اضافه کرد: همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی متولیان ذیربط به طور قابل توجهی اداره کل اوقاف همراه خود این اداره کل در راستای محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند آثار تاریخی موجب انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد این اداره کل تبدیل می شود. این قلمرو در استان
وی خاص کرد: رشد گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت آثار تاریخی ضمن تسریع در بدست آوردن به رشد ایمن گردشگری، جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب سود ایمن را برای ساکنان به در کنار ممکن است داشته باشد.

گویلیان همراه خود ردیابی به تاکید وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی بر توسعه گردشگری مذهبی در ملت اظهار داشت: اقلیم کردستان اماکن مذهبی زیادی دارد کدام ممکن است ممکن است در کل سال مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران زیادی را به شخصی فریب دادن تدریجی.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان، تغییر دانشکده مسجد دارالاحسان به موزه مسجد را یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اقدامات این اداره کل در سال قبلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تغییر بزرگی را شاهد باشیم. {در این} محل قرارگیری های زیبایی شناختی

وی اظهار داشت: امیدواریم همراه خود ساماندهی چشمه آب معدنی بابجرغار قینفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد قبرستان هاجر خاتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا بتوانیم اقدامات ارزنده ای را همراه خود هدف رشد گردشگری در استان انجام دهیم.

احیا کردن بناهای تاریخی کردستان کنار هم قرار دادن همکاری هستیم

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه اقلیم کردستان اظهار داشت: آمادگی هر گونه کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود اداره کل میراث زیبایی شناختی کردستان در زمینه احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت بناهای تاریخی قلمرو را داریم.

حجت الاسلام محمد کاروند اظهار داشت: کنجکاوی به صنعت گردشگری گام به گام احتمال دارد بخش شخصی {در این} زمینه را تحمیل می تدریجی.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوامع اقلیم کردستان افزود: بقعه امام زاده هاجر خاتون (علیه السلام) خواهر امام رضا (علیه السلام) یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اماکن متبرکه است. قلمرو کردستان به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران.

وی خاطرنشان کرد: مردمان قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های همجوار برای این بقعه متبرکه احترام خاصی قائل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر داریم مورد نیاز را برای حاضر بیش اجتناب کرده اند پیش فراهم کنیم.

حجت الاسلام کاروند تصریح کرد: علاوه بر این این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های مورد نیاز برای ساماندهی چشمه بابا قرقر قرفه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اماکن زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاحتی استان است تکمیل شد به همان اندازه گردشگری مذهبی، خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی {در این} قلمرو افزایش بگیرد. قلمرو

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه اقلیم کردستان اجتناب کرده اند اقدامات ارزشمند اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کردستان در رشد صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آثار تاریخی قلمرو تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برگزاری {بی شمار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها مشترک {در این} زمینه ممکن است به همان اندازه حد قابل توجهی اجتناب کرده اند مشکلات حال در رشد صنعت بکاهد.

انتهای پیام