ساخت خودرو در آمریکا در سال ۲۰۲۲ کمتر اجتناب کرده اند تقاضا {خواهد بود}تویوتا موتور سیکلت توجه انداز ۲۰۲۲ شخصی را در بازار خودروهای جدید در صنعت خودروی آمریکا کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت آن مشکلات زنجیره تامین ناشی اجتناب کرده اند همه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد در اوکراین بود.

به گزارش ایسنا، باب کارتر، معاون اجرایی کالا تویوتا موتور سیکلت آمریکای شمالی اظهار داشت: پیش سوراخ بینی جدید این خودروساز ژاپنی اجتناب کرده اند ۱۵.۵ میلیون تجهیزات در مقابل همراه خود پیش سوراخ بینی زودتر ۱۶.۵ میلیون تجهیزات کاهش یافته است است.

او اظهار داشت: «مشکل‌های زنجیره تامین کدام ممکن است شاهد آن هستیم به همان اندازه مدتی همراه خود ما در کنار {خواهد بود}.

در گذشته اجتناب کرده اند تهاجم روسیه به اوکراین، صنعت خودروسازی جهانی تحمل تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف تراشه‌های نیمه‌رسانا قرار داشت کدام ممکن است بر بخش‌هایی اجتناب کرده اند زنجیره تهیه کنید تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افزایش قیمت چرخ دنده نپخته شبیه آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکل کمک کرد. کارتر اظهار داشت کالا صنعت آمریکا در سه ماهه اول ۱۴.۳ میلیون دلار در سال {بوده است}، با این حال او اجتناب کرده اند پیش سوراخ بینی های جدید مثبت است. همراه خود این جاری، وی افزود کدام ممکن است اگر مشکلات زنجیره تامین یکپارچه یابد، سناریوی کاهشی بین ۱۴.۹ میلیون به همان اندازه ۱۵ میلیون کالا موجود است.

کارتر تاکید کرد کدام ممکن است پیش سوراخ بینی کالا برای آمریکا بر ایده تقاضا نیست، از اگر خودروسازان بتوانند این انواع خودرو بسازند، معمولی کالا ممکن است حدود ۱۶ میلیون باشد.

به مشاوره وی، تویوتا پیش بینی دارد کالا برندهای تویوتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لکسوس در آمریکا در سال جاری به حدود ۲.۳۵ میلیون تجهیزات برسد. در حالی کدام ممکن است کارتر پیش بینی دارد برخی اجتناب کرده اند قیمت های بهتر چرخ دنده نپخته به خوردن کنندگان منتقل شود، او مشکلی همراه خود قیمت خودرو در سال جاری نمی بیند. او اظهار داشت پس اجتناب کرده اند افزایش زنجیره تامین، شش ماه اندازه می کشد به همان اندازه نرخ سهام به حالت روال بازگردد.

در دسترس بودن روزانه خودروهای تویوتا در آمریکا در جاری حاضر کمتر اجتناب کرده اند ۲ برابر معمولی تاریخی ۴۰ به همان اندازه ۴۵ روزه است. پیش بینی {می رود} زنجیره تامین به مدت ۳۰ روز افزایش یابد از خودرو در واقع در گذشته اجتناب کرده اند ساخته شدن فروخته می شوند.

انتهای پیام