ساخت انرژی الکتریکی متوقف نمی شود … – اسنا


تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

ایسنا/ کرمان نیروگاه سیکل مختلط شهید سرلشکر قاسم سلیمانی برای ادغام کردن ۸ واحد گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ واحد بخار در ۲۰ کیلومتری اتوبان کرمان – رفسنجان همراه خود ساخت نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات یکی اجتناب کرده اند نیروگاه های انرژی الکتریکی ملت است. ملت.

عکسها زیر تنها گوشه کوچکی اجتناب کرده اند امتحان شده های جهادی پرسنل نیروگاه شهید سلیمانی کرمان برای کنار هم قرار دادن سازی واحدهای نیروگاه برای پیک تابستان ۱۴۰۱ را آرم می دهد.

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

تولید برق هرگز متوقف نمی شود...

انتهای پیام