زاگرس
بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، چرای بی رویه بیش از ۷۰ میلیون راس دام در مراتع، ۸۰ درصد مراتع در آستانه انقراض قرار دارد و بر اساس گزارش قبلی، تنوع زیستی غیرقابل جبرانی از بین رفته است. عضو شورای عالی جنگلداری، فشار چرای دام در برخی نقاط مانند جنگل های زاگرس اجازه رشد یک نهال را نمی دهد.