روایت بهادری جهرمی اجتناب کرده اند دیدار رئیس جمهور همراه خود دانشجویان


روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

سخنگوی مقامات دیدار رئیس جمهور همراه خود دانشجویان در ماه رمضان را دیداری همراه خود سوال های صریح، انتقاد مداوم دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های کلیدی روشن دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت: دیدار رئیس جمهور رمضانی همراه خود دانشجویان بازگشت به روزهای پرشور دانشگاه ام بود.

برخورد صمیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمانه همراه خود سوال های صریح، انتقاد مداوم دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های صریح رئیس جمهور همراه خود گفتگوی بینی به بینی پس اجتناب کرده اند صرف صبحانه به نوک رسید.

روایت بهادری جهرمی از دیدار رئیس جمهور با دانشجویان

انتهای پیام