رعایت نکردن ایده ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح اقلیم باعث ریزش کوه در بزرگراه هراز شدرئیس وسط اکتشافات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین شناسی معدن شرق خزر همراه خود ردیابی به ریزش کوه در بزرگراه هراز اظهار داشت: پاییز امسال {به دلیل} عدم ملاحظه به ایده ها فنی در معادن، اصلاح اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج شدن هوا بود.

حسین رنجبر در گفتگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران وی همراه خود ردیابی به ریزش کوه در بزرگراه هراز افزود: این ریزش کدام ممکن است در فضا ۴۰ کیلومتری بزرگراه هراز در شهرستان مسئله رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است {به دلیل} سفر عید، استخراج معدن {در این} جهان متوقف شد. پاییز امسال همراه خود خسارات انسانی در کنار نبود.»

وی دقیق کرد: اجتناب کرده اند تذکر پایین شناسی این مناسبت جاده منحنی در حاشیه از جنوبی این جهان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری واحدهای پایین شناسی {در این} وضعیت سازند شمشک است کدام ممکن است وجود درزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف های بیش از حد

رنجبر همراه خود ردیابی به اینکه مصالح این سازند اصولاً «سنگی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ماسه سنگی» است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این جهان سایش بالایی دارد، پایین شناسی این جهان ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مورفولوژی لایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغر جهان است. توسعه است.

رئیس وسط اکتشافات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین شناسی شرق خزر اظهار داشت: وقتی شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه را اجتناب کرده اند پاشنه خارج می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی لاغر لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های ورود به معدن {به درستی} رعایت نمی شود، فشار باربری را افزایش می دهد. اجتناب کرده اند پاشنه اجتناب کرده اند بالا؛ اجتناب کرده اند این رو این پاییز.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجبر همراه خود تاکید بر اینکه این ریزش خوب ریزش کودک بود، یکپارچه داد: این ریزش ریزش کوچکی در بزرگراه هراز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت رسوبات کم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت رسوبات به معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه آسیبی نمی رساند با این حال کمیت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار بیش از حد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معدن چون همراه با بزرگراه بی نظیر قرار داشت پاییز امسال ملاحظه عموم را به شخصی جلب کرد.

به آموزش داده شده است وی، چنین ریزش هایی در همه زمان ها در استان مازندران در حال وقوع است.

رئیس وسط اکتشافات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین شناسی معدن شرق خزر هدف تولید دیگری کاهش را اصلاح فوری اقلیم دانست.

رنجبر همراه خود ردیابی به وضعیت گسل های این جهان اظهار داشت: گسل های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی زیادی در جهان موجود است کدام ممکن است این گسل ها باعث تحمیل توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف در لایه های سنگی تبدیل می شود کدام ممکن است این ضرر با بیرون ضربه نیست با این حال هدف بی نظیر این امر است. پاییز شبیه به چیزی است کدام ممکن است آموزش داده شده است شد.”

وی خاطرنشان کرد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است در استخراج معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج مین اجتناب کرده اند بالا ایده ها فنی را رعایت نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پاشنه پا نرسیم، این اتفاقات می افتد.

رنجبر تصریح کرد: درو کردن این معدن اجتناب کرده اند پاشنه پا تحریک کردن شده است.

به گزارش ایسنا، برخی اجتناب کرده اند مسئولان ادعا کردند ریزش کوه کدام ممکن است ۱۴ فروردین ماه در حدود ۴۰ کیلومتری بزرگراه هراز رخ داد، نرسیده به بزرگراه شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط بر روی خوب واحد تولیدی معدنی باعث تحمیل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار غلیظ در آن جهان شد. وی دلیل برای این امر را فوران‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج معدن ادعا کرد، با این حال محققان {در این} زمینه دستکاری انسان در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به استخراج معادن در مناطقی همراه خود سازندهای شنی را دلیل برای آن دانستند.

انتهای پیام