ذکر شد‌وگوی تلفنی شویگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکار کسب اطلاعات در مورد وضعیت اوکراینوزیر حفاظت روسیه همراه خود همتای ترکیه‌ای شخصی کسب اطلاعات در مورد وضعیت اوکراین به صورت تلفنی ذکر شد‌وگو کرد.

به گزارش ایسنا، سرگئی شویگو، وزیر حفاظت روسیه در این زمان سه‌شنبه همراه خود خلوصی آکار، وزیر حفاظت ترکیه جدا از امتیازات انسانی، با توجه به وضعیت اوکراین بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو کرد.

وزارت حفاظت روسیه در ادعا‌ای کدام ممکن است در این زمان چاپ شده شده است، گفتن کرد: در گذشته تاریخی دوم ماه جاری (در این زمان سه شنبه) بین وزیر حفاظت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر حفاظت ترکیه کسب اطلاعات در مورد ساختار ترکیه برای رفع فاجعه اوکراین به صورت تلفنی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی شد.

{در این} ادعا آمده است: ۲ طرف {در این} تصمیم تلفنی به بازرسی اوضاع کنونی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسایل انسانی پرداختند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری