دیدار باقری با گروسی – ایسناد


دیدار باقری با گروسی

رئیس حیات، کناندا، ایران، ذکر، هسته، هر عصر، رز، سه، شنبه، با، کارگردان، اگنان، در میان آخوندها، انرژی، آتی، دار، وین، ددار، کرد.

در گازارش ایسنا، خاطرات بری برجام را زنده کرد و تمام ممنوعیت آمریکا علیه او، ایران، همچنان در وین، آداما، آداما درد را بالا برد.

آداما ددارهای دو ساید و چندبه ایران و هیاتای ۱ + ۴ رز ساشنبه علی باقری با رافائل گروسی مدیر اگنس میان انرژی های ملی آتامی دار وین ددار کرد.
PIAM END

سریعترین رژیم لاغری