دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان را می خوانیم:

خدایا طحرنی او یکی اجتناب کرده اند ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معذرت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی او بر اشیاء متأخر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقق می کنند.

خدایا مرا {در این} ماه اجتناب کرده اند پلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاکی پاک گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آنچه کدام ممکن است او مقدر می تنبل شکیبا باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آفتاب توجه بدبختان به پرهیزگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشینی همراه خود صالحان توفیقم ده.