دعای روز سوم ماه مبارک رمضان. بلند شدن اجتناب کرده اند غفلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حافظهرا انتخاب کنید و انتخاب کنید در دعای روز سوم ماه مبارک رمضان فرمود: خدایا مرا در این امروز اجتناب کرده اند خواب غفلت بیدار کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در این امروز اجتناب کرده اند باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماقت در اطراف کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدا سوگند هر نیکی بر توست. . او در ماه رمضان نازل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی اجتناب کرده اند آن سهم خواهی گرفت، به ممکن است نگو.

به تماس گرفتن خداوند بخشنده

«خدایا به او ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأدیب عطا کن، سپس استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهلی کردن قرار ده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر خیری کدام ممکن است در حضور شخص هر دو زن بر او نازل می‌شود، نصیبش کن».

«خدایا مرا در آن روز هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودآگاهی عنایت فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در آن روز اجتناب کرده اند جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراهی در اطراف ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدون در نظر گرفتن در آن نازل می‌کنی برای آمرزش شخصی استفاده کن».

به گزارش ایسنا، آیت الله مجتهدی تهرانی در دعای روز سوم در وصف «الله اعمازکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذاب فیه» می گوید: «آه {در این} ماه کدام ممکن است او را بیدار می یابم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره کردن غفلت را می یابم. اینجا است، انسان اجتناب کرده اند بلند شدن فوق العاده لذت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را نادیده خواهد گرفت، پس اجتناب کرده اند خداوند آرزو می کنم در ماه رمضان اجتناب کرده اند خواب غفلت بیدار شود.

وی کسب اطلاعات در مورد دلیل برای نقطه ضعف حافظه می گوید: ذهن یکی اجتناب کرده اند بهترین نعمت های خداوند است. {در این} دعا اجتناب کرده اند خداوند انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه می خواهیم، ​​اگر دیدی حافظه ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه دقیق نداریم، انگیزه کدام ممکن است گناه است. وقتی به بیگانه ظاهر شد می کنید، یادآوری ناپدید تبدیل می شود.

این درک اخلاق یکپارچه می دهد: خصوصی رو به دانشمندی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید; حافظه ندارم آن عالم ذکر شد: خطا نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل آن را ذکر کرد، فرمود: علم فضیلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضیلت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند این برتری را بر گنهکار نمی دهد. پس انسان گنهکار مجتهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامه نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تمایل دارد مردم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع افراد باشد باید یادآوری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی را انصراف تدریجی.

این عالم ربانی نیز {برای تقویت} حافظه دعایی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فرماید: اجتناب کرده اند خداوند; یادآوری بخواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه را انصراف کن. این دعا را نیز بعد اجتناب کرده اند هر نماز بیاموزید: محافظت قرآن. حافظه را افزایش می دهد مطالعه منصفانه آیه حافظه را افزایش می دهد.

این درک عظیم اخلاق بار تولید دیگری به دعای روز سوم ماه مبارک رمضان ردیابی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: در یکپارچه دعای روز سوم اجتناب کرده اند خداوند می خواهیم کدام ممکن است ما را اجتناب کرده اند خواب غفلت بیدار تدریجی. «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ یَعْرَعَمْ فِیْهِ مِنْ أَجْلَقٍ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ الْغَلَبِ» خدایا مرا در این امروز اجتناب کرده اند کار باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفاهت در اطراف کن. غیبت نکنید، دروغ نگویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید … یعنی حماقت; نابخردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکانه است.

او به مطالعه دعا یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می افزاید:

مرحوم آیت الله مجتهد تهرانی به حدیثی با توجه به پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فرماید: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم فرمود: گویا اجتناب کرده اند در اطراف است. شرق اجتناب کرده اند غرب. اصحاب گفتند: بلی، هر دو رسول الله، امام فرمود: روزه بگیر. از روزه چهره شیطان را تیره می تدریجی. »

وی تاکید کرد: اجتناب کرده اند جمله اعمال نیک روزه است. اجتناب کرده اند خدا می خواهیم در ماه رمضان ما را فرد مبتلا نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در روزه تکل یاری تدریجی. منصفانه عامل خوشایند تولید دیگری صدقه است. صدقه هم شیطان را می شکند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دور شدن ظهر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذیلاً اشاره کردن شده، مواظبت به حسنات، نماز عصر، دوستی همراه خود خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار، اساس شیطان را می شکند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر حدیث مشاوره شد: (را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن زکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زکات روزه ابد) که بدون در نظر گرفتن در زکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زکات هیکل ممکن است روزه است.

چنان کدام ممکن است در فینال روز دعای روز سوم ماه مبارک رمضان آمده است: به سخاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت باشی ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه نیکوکاران بخشنده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنده تر.

انتهای پیام