دشمن به هدف زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ورودی معرفی شده است است


دشمن به هدف زن و خانواده هجوم آورده است

رئیس جمهور بر تعمیر مشکلات تسهیلات برای خانمها سرپرست خانوار تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها باید در محله بافت حمایت کنند.

به گزارش ایسنا، مونتاژ ستاد سراسری خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار روز شنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به جایگاه والایی کدام ممکن است خانمها در محله دارند، ذکر شد: دشواری مهم در لحظه محله ما زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار است. تکرار این جمله کدام ممکن است باید مشکلات خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار رفع شود مشکلی را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} زمینه اقدامات ممکن انجام شود.
رئیسی نهاد محله را نهاد خانوار دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: دشواری زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار یکی اجتناب کرده اند بخش هایی است کدام ممکن است دشمن به آن است ورودی معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز باید به آن است معامله با کنیم. خانوار همراه خود پیش‌سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند خطرات {در این} زمینه».
رئیسی بر تعمیر مشکلات تسهیلات برای خانمها سرپرست تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها باید در محله بافت حمایت کنند.
{در این} مونتاژ اعضا همراه خود تحمیل صندوق ضمانت برای خانمها سرپرست خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جایگاه معاونت ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مرتبط همراه خود نمایندگان زن در تشکل ها موافقت کردند.

انتهای پیام