در فوتبال خوزستان، بچه ها اجتناب کرده اند نردبان مربیان CV بالا می الگو!ایسنا/ خوزستان خوب کارشناس می گوید: متاسفانه در خوزستان بچه ها زیادی اجتناب کرده اند نردبان مربیان CV بالا می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد خوبی را ایفا می کنند.

احمد التجمیری دشتکی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ایسنا، در ابتدا کسب اطلاعات در مورد پیروزی مسجد سلیمان نفت مقابل ذوب آهن، اظهار کرد: نفت همراه خود تنظیم در کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت به ورزشی خوشایند شخصی، معنی های شخصی را آرم داد. مقابل ذوب آهن ورزشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برد.” او چیزهای زیادی دارد. خدمه عملکرد مهمی {در این} برد داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر روانی کارهای خوبی انجام دادند. امیدوارم نفت همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد مردمان مسجد سلیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین شهرستان در لیگ نگه دارد.

وی اظهار داشت: همه در مسجد سلیمان درگیر وضعیت نفت برای یکپارچه رقبا های فوتبال لیگ برتر انگلیس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را باید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینکه فوتبال در مسجد سلیمان روزهای سختی را پایین بالا می گذارد. اگر این الگو یکپارچه پیدا تدریجی، ۹ نیروی کار لیگ شیوع خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ شرکت کننده محلی اختراع تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارشناس فوتبال یکپارچه داد: واقعاً نمی‌دانم چرا نیروی کار مسجد سلیمان در هر فصل لیگ برتر انگلیس همچنان بی‌ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاتکلیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کوچه رها می‌شود به همان اندازه پوست اجتناب کرده اند استانداری ورزشی تدریجی. فوتبال چندین سال پیش به مدد مسجد سلیمان ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح اجتناب کرده اند محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری به اینجا رسید به همان اندازه همراه خود نگاهی تولید دیگری به این قلمرو مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف بخشی اجتناب کرده اند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم شخصی را تسکین دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای را به شخصی توسل به تدریجی. حضور نفت مسجد سلیمان در لیگ برتر انگلیس برای شیرهای زاگرس نشین مهمتر اجتناب کرده اند نان عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضل بیکاری است.

وی دقیق کرد: پیش بینی مردمان مسجد سلیمانی اجتناب کرده اند وزارت نفت اینجا است کدام ممکن است فارغ اجتناب کرده اند هرگونه تذکر غیرعلمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجرایی بهتر از انتخاب را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند هرگونه اقدامی اجتناب کرده اند نخبگان، نیروهای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان خوزستان نهایت استفاده را ببرد. محیط نشینی زمان به سختی به همان اندازه نوک رقبا های لیگ {بیست و یکم} باقی مانده به همان اندازه مشکلات پولی این نیروی کار رفع شود وگرنه فاجعه سقوط یک بار دیگر رخ خواهد داد.

التجمیری دشتیکی افزود: مسجد سلیمان دیگری وزارت نفت نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر تدریجی شده است، با این حال وقتی وزارت نفت وارد کارزار مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات محیط ای علیه نفت شود، ناگزیر شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط یک بار دیگر در حال وقوع است. “

وی همراه خود دقیق اینکه ورزش مربیان مکرر همراه خود اطلاعات ناموفق بهترین ضربه را به بدنه تجهیزات گلف نفت مسجد سلیمان وارد کرد، افزود: مدت هاست کدام ممکن است بسیاری معلم در لیگ برتر انگلیس ورزش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر فصلی کدام ممکن است می گیرند. جایگاهی در نیروی کار ها: «آنها در جاری تنظیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق صدها در مسجد سلیمان افتاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} پاسخگو نیست. بسیاری اجتناب کرده اند مربیان {به دلیل} مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج باورپذیر در فصول جدیدترین سرمربی شدند. این مربیان قابل احترام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شرایط حضور آنها در فوتبال را در تذکر گرفت با این حال بسیاری اجتناب کرده اند این مربیان در لیگ برتر انگلیس حضور دارند کدام ممکن است همراه خود وجود نتیجه مردود به نیمکت نیروی کار نفت بازگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تعدادی از ناکامی، جای شخصی را به عکس دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین مسجد سلیمان جاست را اجتناب کرده اند کف دست داد. این مربیان سال هاست کدام ممکن است {به دلیل} ارجاع به بسیاری اجتناب کرده اند مدیران ارشد تجهیزات گلف لوفر نیستند. این گروه همراه خود حمایت بسیاری اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مرتبط همراه خود فوتبال تا حدودی راه را برای مربیانی کدام ممکن است سال هاست اتصال آموزشی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در محیط هستند بسته است. متاسفانه در خوزستان بچه ها زیادی اجتناب کرده اند نردبان مربیان رزومه بالا می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های خوبی را ایفا می کنند.

این کارشناس اظهار داشت: خوزستان در همه زمان ها مهد فوتبال ایران {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت گیمرها در استان حرف اول را می زند با این حال اکنون گیمرها سایر استان ها به سادگی می توانند وارد نیروی کار های استان شوند. از نظر من باید گروه های کارشناسی تخصصی در امتیازات ورزشی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ریزی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت برخورد شود به همان اندازه در بلند مدت شاهد رفع مشکلات فوتبال خوزستان باشیم. در نظر گرفته شده می‌کنم همراه خود یکپارچه این الگو، انجام کار حرفه‌ای روی حیله و تزویر‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر‌تر می‌شود، کدام ممکن است محافظت آن تحت هیچ شرایطی به نفع گروه ورزشی نیست.

انتهای پیام