در دانشکده علوم پزشکی اردبیل ۲۱ صفحه بحث آموزشی موجود استایسنا/ اردبیل مشاور زیبایی شناختی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اردبیل ذکر شد: در جاری حاضر ۲۱ صفحه بحث آموزشی در دانشکده علوم پزشکی اردبیل سرزنده هستند.

مهدی رئیس همراه خود گفتن این خبر در اولین مونتاژ شورای نظارت بر صفحه بحث های آموزشی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اردبیل در روز ۳۰ فروردین ماه، افزود: این صفحه بحث ها در سال قبلی ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های فوق العاده خوبی داشتند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ صفحه بحث های آموزشی دانشجویی همراه خود حضور اعضای جدید هیات نظارت ورزش فشرده ای را در زمینه کارآفرینی، استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار به مدرسه عصر سوم انجام دهند.

این پاسخگو برای افزود: صفحه بحث های آموزشی دانشجویی عملکرد مهمی در رشد کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ورزش های دانشی دارند.

مقام معظم مدیریت افزودند: تدوین دستورالعمل های پولی صفحه بحث های آموزشی نیز در اصل کار معاونت زیبایی شناختی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که کار با هم همراه خود کمیته رشد آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته تحقیقات، دوره ها مختلفی برای هم افزایی تا حد زیادی برگزار تبدیل می شود. “

انتهای پیام