داروها حال در زغال اخته به افزایش زخم های دیابتی {کمک می کند}


محققان همراه خود بررسی ترکیبات حال در زغال اخته دریافتند کدام ممکن است آنها اغلب هستند زخم های دیابتی را فوری تر معامله با کنند.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، ترکیبات استخراج شده اجتناب کرده اند زغال اخته ممکن است زخم های دیابتی را سریعتر التیام بخشد. قیمت مراقبت اجتناب کرده اند زخم دیابت در جاری حاضر ۵۰ میلیارد دلار در سال است. این جراحات کدام ممکن است در تأثیر دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} عدم انبساط عروقی داروها مغذی تحمیل می شوند، در دسته زخم های صعب العلاج قرار می گیرند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رگ زایی برای افزایش زخم حیاتی {خواهد بود}.

محققان دانشکده مین آمریکا پس اجتناب کرده اند بررسی عصاره فنولی زغال اخته رام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش آن بر روی سلول های ریسمان دریافتند کدام ممکن است این ترکیبات می توانند به افزایش شریان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح حیاتی در افزایش زخم کمک کنند. Dorothy Clemese-Zakas، محقق بی نظیر این بررسی، تأثیر خوب عصاره فنلی را بر زخم های دیابتی مورد بررسی قرار داد.

در آزمایش‌های درمورد به این بررسی، خوب ژل موضعی اجتناب کرده اند عصاره فنلی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروهی اجتناب کرده اند موش‌ها مورد استفاده قرار گرفت، گروهی کدام ممکن است همراه خود این ژل‌ها معامله با شدند، مهاجرت بیشتر سلول‌های اندوتلیال به محل زخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۲ درصدی در بسته شدن زخم را تخصص کردند. تولوستر آداکی، یکی اجتناب کرده اند محققان می گوید: کرن بری ممکن است اجتناب کرده اند طریق مهاجرت سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل رگ های خونی جدید، جراحات را همراه خود سرعت بیشتری ببندد، کدام ممکن است ممکن است در زخم های مبتلایان دیابتی فوق العاده مهم باشد.