خشکسالی ۹۲ نسبت اجتناب کرده اند اراضی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را تحمل تأثیر قرار دادایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مدیرکل هواشناسی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در دیدار همراه خود مدیرکل مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی استان اجتناب کرده اند تبعات تمدید شده مدت خشکسالی ابراز اولویت کرد.

به گزارش ایسنا- حیدری، همراه خود ردیابی به اینکه بیش اجتناب کرده اند ۹۲ نسبت استان حاوی خشکسالی است، ذکر شد: معمولی بارندگی در فصل زراعی قبلی ۴۸ میلی‌متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مدت خیلی شبیه درازمدت ۴۰ نسبت کاهش داشته است. ، زنگ خطر مشکلات معیشتی افراد را به صدا درآورد.

محسن حیدری همراه خود ردیابی به لزوم اجرای این سیستم های بلندمدت صحیح برای خشکسالی ذکر شد: در هر مورد دیگر شاهد مهاجرت، فاجعه محیط نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تبعات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی خواهیم بود.

وی بر نبود ایستگاه های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم پایان دادن ایستگاه ها همراه خود ملاحظه به وسعت استانداری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: افزایش اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای فنی ایستگاه ها. عملکرد مهمی در افزایش شرایط انجام ممکن است داشته باشد.

مدیرکل امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی {در این} دیدار همراه خود تشکر اجتناب کرده اند هشدارهای دیر یا زود کارشناس هواشناسی در خصوص افزایش اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری، بر لزوم اجرای ماموریت ها در شرایط خشکسالی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همکاری اجباری اجباری است. اعمال هشدارهای هواشناسی در این سیستم ریزی بلندمدت استان برای مدیریت بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی عواقب عقب کشیدن این پدیده.

انتهای پیام