خبرگزاری شیعه عمران خان افغان | افغانستان


شفقنا افغانستان- مقامات پاکستان همراه خود صدور ادعا ای اجتناب کرده اند سرنگونی عمران خان، اولین نخست وزیر این ملت خبر داد.

به گزارش شفقنا اجتناب کرده اند افغانستان، در ادعا ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی کابینه پاکستان آشکار شد، آمده است کدام ممکن است عمران خان تنها به همان اندازه محدوده نخست وزیر جدید سمت اجرایی می تواند داشته باشد.

بر مقدمه دستور ۹۴ قوانین اساسی پاکستان، پس اجتناب کرده اند برکناری نخست وزیر، رئیس جمهور ممکن است اصل برکناری نخست وزیر را صادر تنبل به همان اندازه چهره جدیدی برای این سمت محدوده شود.

عمران خان پس اجتناب کرده اند مونتاژ روز یکشنبه پارلمان برای رای «۹» هر دو عدم اعتقاد به وی اجتناب کرده اند سمت نخست وزیری پاکستان برکنار شد، با این حال پارلمان پاکستان به سریع عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موافقت رئیس جمهور منحل شد.