حذف Dichter Tennis Baz Iran به عنوان برنامه انفرادی مسابقات برزیلDichter Tennis پاز ایران جدول انفرادی مسابقات بین میلیس سطح ییک گوانان بارزل حذف تنش.

به نام گذرش ایسنا مشکلات الزهرا صافی دوره مسابقات تنیس بین میلی سطح قایق گوانان برزیل کرد قایق بادبانی و یاک پیروزی را ثابت شده rsand.

نقش اولین سفره تنهایی بازی را با نامینده چیک و اگزار کرد و دیلیت شاد را شرح دهید.

یا دور اول جدول زیر را بچرخانید با حمرا تیمی امریکایی هستند پیروزی رشید بگیرید و رهی بعد از سفت شدن بچرخید.
نتایج با توجه به توضیح زیر است:
نقش سفره انفرادی
مسقط الزهرا صافی در نقش ایران (رنج ۷۸ جوانان جهان) صفر – امیلی اسمیکالوا در نقش چک (رنج ۷۸ جوانان جهان) ۲
امتیاز مسابقه: ۶-۲۶ و ۱-۶۴

نقش میز دونفرا
مرحله یک هیستام ناهی: تیم مشترک صافی در نقش ایران و دانیلا آبراهام در نقش آمریکا ۲- تیم مشترک آنا کاندیاتو در نقش بزریل و مالوینا رووینسکا در نقش لهستان ۱
امتیاز مسابقه: ۶-۴، ۱-۶ و ۱۰-۷۴

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری