حدادی: یکی اجتناب کرده اند الزامات استاندارد، ساخت حرکت شناختی استعضوکمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای خانه ملت در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: اعتقاد به داده ها آموختگان دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان ممکن است بستر مناسبی را برای ساخت سراسری همراه خود استاندارد مورد نیاز فراهم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جایگزین های شغلی تحمیل تدریجی.

علی حدادی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان سال ساخت، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند موضوعاتی کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق قرار گیرد. سال ۱۴۰۱ مانترا سالی است کدام ممکن است حضرت آقا برای ایشان مطرح کردند، یعنی اشتغالزایی. {در این} سالها بحث اقتصاد در انتخاب اول اسامی مورد تاکید مقام معظم مدیریت {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز ، هدف اصلی بر ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال بود.

ساخت داده ها بنیان منشأ افزایش مالی است

وی افزود: ساخت سراسری اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود آن برخورد قابل توجه شود. ساخت سراسری منشأ شکوفایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ثابت است. اگر بخواهیم به خودکفایی به معنای دقیق برسیم باید به استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای ساخت سراسری ملاحظه ویژه ای داشته باشیم. یکی اجتناب کرده اند الزامات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد سراسری، ساخت خوب حرکت آموزشی اساساً مبتنی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش آموزشی است.

مشاور مردمان تلهگان، ساوگولاگ، نظرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارباغ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به تحصیلکردگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان آموزشی شخصی کدام ممکن است عمدتاً کودکان هستند اعتقاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعتقاد ممکن است بستر مناسبی را برای ساخت سراسری همراه خود نیازهای مورد نیاز فراهم تدریجی. استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شاهد تحمیل اشتغال خواهیم بود. به کارگیری کودکان تحصیل کرده ما کدام ممکن است در موضوع های مختلف فارغ التحصیل شدند یکی اجتناب کرده اند دغدغه های در این زمان گروه است. بستر می خواست برای تحمیل نمایندگی های داده ها بنیان باید تحمیل شود. ساخت در راستای حرکت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش ممکن است موجب بهبود ملت شود.

وی تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر اقتصاد مقاومتی حرکت داده ها بنیان است. مجلس شورای اسلامی ممکن است {در این} زمینه کارآمد باشد. در سال ۱۴۰۰ قوانینی را کدام ممکن است مانع این امر شده بود لغو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول مورد نیاز را {در این} زمینه صادر کردیم. ما سعی کردیم ریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوی می خواست تجهیزات اجرایی را فراهم کنیم به همان اندازه واقعاً اجتناب کرده اند ساخت حمایت تدریجی. ساخت ممکن است هم در نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در کشاورزی محیط زیست باشد. دگردیسی در بخش کشاورزی نیز نیازمند حرکت های داده ها محور است.

او اضافه کرد: این حرکت داده ها بنیان است کدام ممکن است ممکن است ما را به خودکفایی برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های شغلی برای فارغ التحصیلان آموزشی فراهم تدریجیبرای حضور در خودکفایی باید خوب حرکت داده ها بنیان در ملت رخ دهد. اجتناب کرده اند این طریق می‌توانیم برای نوجوانان شخصی جایگزین شغلی فراهم کنیم. گلخانه های مختلف تحمیل شده در بخش کشاورزی اجتناب کرده اند طریق نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کنجکاوی به صنایع تولیدی در بخش کشاورزی اجتناب کرده اند موضوعات حیاتی است. متاسفانه به همان اندازه به در این زمان نپخته فروشی محصولات کشاورزی به ضرر ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خوب جایی جلوی آن گرفته شود. همراه خود سوئیچ صنایع داده ها بنیان {به سمت} صنایع تولیدی در کشاورزی می توان اجتناب کرده اند این ضرر جلوگیری کرد.

انتخاب مجلس تعمیر سبدها ساخت داده ها بنیان است

این عضو کمیسیون امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای مجلس شورای اسلامی خاص کرد: در سال ۱۴۰۱ انتخاب اول شورا تعمیر سبدها در بخش ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی {خواهد بود}. برای جلوگیری اجتناب کرده اند انبساط نقدینگی در درجه گروه باید آن را {به سمت} ساخت سوق دهیم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود حرکت ساخت داده ها بنیان، کالاهای صادرات محور خواهیم داشت. امروزه علاوه بر این تامین خواستن ملت، کالاهای صادراتی نیز باید ساخت شود. قطعا در بخش صادرات باید به استاندارد ملاحظه ویژه ای شود کدام ممکن است این امر همراه خود دانشی کدام ممکن است در ملت موجود است امکان پذیر است. انشاالله در سال ۱۴۰۱ مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس گام های مفیدی {در این} زمینه بردارند. مهمترین مولفه اعتقاد به مردمان است. اگر به مردمان اعتقاد درست داشته باشیم سودآور می شویم.

حدادی در نهایت ذکر شد: علاوه بر این ساخت داده ها بنیان باید به موضوع آمایش سرزمین نیز ملاحظه ویژه شود. اگر در بخش آمایش سرزمین ظاهر شد درستی داشته باشیم در امتداد طرف افزایش ساخت سراسری شاهد افزایش مالی {در سراسر} ملت خواهیم بود.

انتهای پیام