توسل به ۵۰۰ میلیون ریال برای هنرستان تربیت جسمی دخترانه فاروجایسنا/خراسان شمالی معاون آموزشی آموزش وپرورش فاروج ذکر شد: ۵۰۰ میلیون ریال برای تامین از کیت هنرستان ضمیمه تربیت جسمی خانم ها شهرستان توسل به شد.

براتعلی صدیقی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایسنا اظهار کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۵۰۰ میلیون ریال توسل به شده ۲۴۰ میلیون ریال آن برای از کیت ورزشی مثل تفنگ بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیرو کمان ارزش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی رقم هم برای گرفتن از کیت منطقه های تولید دیگری استفاده تبدیل می شود.

معاون آموزشی آموزش وپرورش فاروج افزود: همراه خود ملاحظه به قابلیت های ورزشی شهرستان، سال قبلی اولین سال ورزش هنرستان ضمیمه تربیت جسمی خانم ها فاروج همراه خود ۱۵ داده ها آموز بود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند مدرسین تربیت جسمی فاروج جزو کمیته کشوری درس تربیت جسمی است، اظهار کرد: همراه خود توسل به داده ها آموزان اصولاً، وضعیت هنرستان هم اصلاح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فضایی یکی اجتناب کرده اند مدارسی کدام ممکن است مجهز به سالن ورزشی است مستقر تبدیل می شود.

معاون آموزشی آموزش وپرورش فاروج ذکر شد: در سال تحصیلی جدید اساس دههمی های علاقمند به این منطقه در هنرستان توسل به می شوند به همان اندازه این هنرستان شاکله مجزا شدن را بیابد.

صدیقی دقیق کرد: در جاری حاضر چشم اندازها منطقه ژیمناستیک، فوتسال (باغ مصنوعی) والیبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را دارا هستیم.

وی همراه خود ردیابی به نیاز سوق دادن داده ها آموزان {به سمت} منطقه های هنرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دقیق کرد: در شهرستان در شاخه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، ۴ هنرستان ضمیمه در منطقه های مکانیک خودرو، خیاطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ دانشکده کارو داده ها هم به صورت بی طرفانه ورزش می کنند.

معاون آموزشی آموزش وپرورش فاروج بازگشت به شد: در شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر منصفانه هنرستان بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هنرستان ضمیمه در منطقه های الکترونیک، گرافیک، طراحی صفحات شبکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… پرانرژی است.

صدیقی ذکر شد: امیدواریم همراه خود این توسعه شاهد dishing out متوازن داده ها‌آموزان در منطقه‌های تحصیلی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها باشیم.

وی افزود: dishing out منطقه ها در شهرستان ۳۹ به ۶۱ سهم است کدام ممکن است برای حضور در افزون بر ۴۵ سهم، هدفگذاری شده است.

انتهای پیام