توسل به دی اکسید کربن همراه خود کمک زباله های پلاستیکیدر یک واحد تحقیق جدید، دانشمندان دانشکده رایس راهی برای توسل به دی اکسید کربن اضافی کدام ممکن است زباله های پلاستیکی استفاده می کنند، هدایت کرده اند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند ساینتولوژی، هیچ راه موثری مورد استفاده قرار گیرد مجدد اجتناب کرده اند پلاستیک های استفاده شده {وجود ندارد}. اجتناب کرده اند آن برای توسل به دی اکسید کربن اضافی بیشترین استفاده را ببرید.

این روش رفع کدام ممکن است شبیه منصفانه ورزشی ۲ طرفه رفع مشکلات زیست محیطی است، در آزمایشگاه دانشکده رایس هدایت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند شیمیایی جدیدی را برای تغییر زباله های پلاستیکی به جاذب دی اکسید کربن برای صنعت هدایت می تدریجی.

محققین تعهد جیمز گشت و گذار، ظریف الجزیب، پل ساواس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژی یوان گزارش می دهند کدام ممکن است زباله های پلاستیکی را در حضور پتاسیم خوب و دنج می کنند، جایی کدام ممکن است استات پتاسیم ذراتی همراه خود منافذ نانومتری ساخت می تدریجی کدام ممکن است ذرات دی اکسید کربن را به دام می اندازد.

اجتناب کرده اند این ذرات می توان برای پاکسازی دی اکسید کربن اجتناب کرده اند گازهای دودکش استفاده کرد. گشت و گذار اظهار داشت: «این چرخ دنده بازسازی شده اجتناب کرده اند زباله های پلاستیکی را می توان برای بردن بخشها زیادی دی اکسید کربن، کدام ممکن است معمولاً جو را پر می تدریجی، در تخلیه دی اکسید کربن، یادآور دودکش های نیروگاه ها، استفاده کرد. این می تواند یک راه خوب برای مقابله همراه خود منصفانه اشکال، زباله های پلاستیکی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس است: تخلیه دی اکسید کربن.

وی افزود: استراتژی حال پیرولیز پلاستیک ها کدام ممکن است به بازیافت شیمیایی شناخته شده است، ترکیباتی یادآور گازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم ها را ساخت می تدریجی، با این حال محصول جانبی کربن عملاً بی اثر است. پیرولیز پلاستیک ها در حضور استات پتاسیم، ذرات متخلخلی ساخت می تدریجی کدام ممکن است می توانند به همان اندازه ۱۸ نسبت دی اکسید کربن را در دمای اتاق توسل به کنند.

این پلاستیک ها برای توسل به دی اکسید کربن بخصوص روزی کدام ممکن است همراه خود استات پتاسیم مخلوط کردن می شوند استفاده می شوند. آزمایشگاه های دانشکده رایس تخمین می زنند کدام ممکن است ارزش توسل به CO2 اجتناب کرده اند منبعی یادآور دودکش پس اجتناب کرده اند احتراق ۲۱ دلار در هر تن است. این به طور قابل توجهی کمتر اجتناب کرده اند ارزش استراتژی قدرت بیشتر مبتنی بر آمین است کدام ممکن است برای استخراج دی اکسید کربن اجتناب کرده اند سوخت خالص استفاده تبدیل می شود. ارزش استراتژی بیشتر مبتنی بر آمین بین ۸۰ به همان اندازه ۱۶۰ دلار در هر تن است.

این جاذب ها می توانند شناخته شده به عنوان چرخ دنده بیشتر مبتنی بر آمین مجددا استفاده شوند. حرارت دادن آن به همان اندازه حدود ۷۵ سطح سانتیگراد، دی اکسید کربن محبوس شده را اجتناب کرده اند طریق منافذ آزاد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۹۰ نسبت اجتناب کرده اند مفصل را دوباره کار کردن می تدریجی.

محققان خاطرنشان کردند کدام ممکن است پیش بینی {می رود} این جاذب عمر تمدید شده تری نسبت به آمین های مایع داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تجزیه آن کاهش پیدا تدریجی.

این تحقیق در روزنامه ACS Nano آشکار شد.

انتهای پیام