تهیه دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برای حمایت از پایان نامه های مطالبه محور
رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) گفت: توسعه مراکز تحقیقاتی، مراکز نوآوری و رشد دانشگاه، حمایت از پیام های سفارشی و همچنین حمایت از تحقیقاتی که منجر به تولید محصولات آزمایشگاهی و همچنین استفاده در صنعت می شود، از اهداف اصلی ما در حوزه است. تحقیق و فناوری