تمام عوامل کرمانشاه مشمول مونتاژ گلخانه استایسنا/ کرمانشاه کارشناس پاسخگو برای رشد گلخانه ها در گروه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همراه خود ادعا اینکه تمام عوامل کرمانشاه مشمول احداث گلخانه است، اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات احداث ۵۸ هکتار گلخانه در استان در سال قبلی خبر داد.

ایرج بهرامی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همراه خود ردیابی به اقدامات خوبی کدام ممکن است در استان برای رشد گلخانه ها {انجام شده} است، اظهار کرد: این در حالی است کدام ممکن است سهمی کدام ممکن است در سال قبلی به استان ابلاغ شد، رشد مناطق برای کاشت گلخانه ها بود. به مساحت ۵۰ هکتار توانستیم ۵۸ هکتار گلخانه بسازیم. {برای شروع} در استان.

بهرامی همراه خود دقیق اینکه تا حد زیادی این تعهد ها به ساخت سبزی، صیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات اخیر اختصاص دارد، تصریح کرد: بیشترین عملیات عمرانی این تعهد ها در سه شهرستان کرمانشاه، اسلام آباد غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپلزاب تحریک کردن شد.

کارشناس پاسخگو برای گلخانه های گروه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همراه خود دقیق اینکه معمولا گلخانه ها اجتناب کرده اند سال اول {به دلیل} تمدید شده بودن سطوح مونتاژ به استفاده نمی رسند، ذکر شد: شاید حدود ۱۰ هکتار اجتناب کرده اند گلخانه هایی کدام ممکن است مونتاژ آن تحریک کردن شده است. سال قبلی، در جاری حاضر به ساخت مرحله رسیده است.

حدود ۱۰۰ هکتار گلخانه توسط دست مونتاژ داریم

بهرامی علاوه بر این به وضعیت حال گلخانه های استان کرمانشاه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر ۵۴ هکتار گلخانه در استان در جاری ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۰۰ هکتار گلخانه همراه خود پیشرفت مصالح بین ۱۰ به همان اندازه ۹۹ نسبت در جاری مونتاژ است.

بهرامی شکسته نشده داد: سالانه حدود ۵ هزار تن طیف گسترده ای از محصولات سبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیفی، ۴.۷ میلیون شاخه گل، ۵.۷ میلیون قطعه گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلدان تزئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ میلیون نهال گوجه فرنگی در گلخانه های استانداری ساخت تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه تمام عوامل استان کشف نشده گلخانه قرار دارد، ذکر شد: در تمام شهرستان های استان گلخانه داریم، بعد از همه تا حد زیادی گلخانه ها در کرمانشاه نوسازی شده است.

وی همراه خود دقیق اینکه استان کرمانشاه اجتناب کرده اند تذکر گلخانه ای یکی اجتناب کرده اند استان های مرکزی ملت است، ذکر شد: رشد گلخانه ها در استان در سال های جدیدترین سرعت خوبی داشته است به منظور که اجتناب کرده اند تذکر شاخص اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای رشد گلخانه ها این استان پنجمین استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند استان های اصلی ملت است.

معامله گران وارد بخش رشد گلخانه می شوند

سپس کارشناس پاسخگو برای رشد گلخانه های استان کرمانشاه به این سیستم استان برای شکسته نشده رشد گلخانه ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند معامله گران خواست در مدیریت گلخانه های استان کنند.

وی همراه خود ردیابی به توجیه بالای رشد گلخانه ها در کرمانشاه ذکر شد: سازماندهی گلخانه ها ممکن است عملکرد مهمی در کاهش بلعیدن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} در بخش کشاورزی داشته باشد.

بهرامی شکسته نشده داد: رشد گلخانه ها ممکن است عملکرد مهمی در افزایش میزان ساخت صادرات محور در استان داشته باشد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به مرزهای استان کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار از گرفتن تمامی پتانسیل ها ارتباطی زمینی، اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی، {در این} زمینه انجام تبدیل می شود. ممکن است راه را برای رشد صادرات قابل توجهی به راحتی تنبل. صادرات محصولات گلخانه ای استان کرمانشاه.

وی ادای احترام به شد: تحمیل اشتغال ایمن اجتناب کرده اند تولید دیگری سود های مهم رشد گلخانه ها در استان است.

انتهای پیام