تشکیل ۸۰۱ پرونده تخلف صنفی در خراسان شمالی در اجرای ساختار نوروزیایسنا/ خراسان شمالی معاون بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت گروه صمت خراسان شمالی اجتناب کرده اند تشکیل ۸۰۱ قطعه پرنده متخلف صنفی {در این} استان در اجرای ساختار نوروزی خبر داد.

ففقه در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای ساختار نوروزی به همان اندازه نوک آن، ۹۲۵ تخلف برای ادغام کردن ۸۰۱ مورد اختراع شد.

وی خوب ارزش ریالی پرونده های تخلفات اختراع شده را ۱۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۳ ریال ادعا کرد.

وفاخا همراه خود ردیابی به اینکه {در این} مدت ۲۴۵ گشت مشترک {انجام شده} است، خاص کرد: خوب ارزش پرونده های تشکیل شده در گشت های مشترک ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۴ ریال {بوده است}.

وی به پرونده های قاچاق نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: {در این} مدت خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ بازرسی قاچاق تکمیل شد کدام ممکن است انواع پرونده های تشکیل شده {در این} زمینه به ۵۰ مورد رسید.

به آموزش داده شده است این مقام در کنترل خوب ارزش ریالی پرونده های قاچاق ۱۶۰ میلیون ریال {بوده است}.

وی اظهار داشت: انواع کل شکایات حاضر شده در اجرای ساختار بالغ بر ۳۰۸ مورد {بوده است}.

ففاخا اظهار داشت: {در این} مدت ۵۶ ناظر افتخاری همراه خود این گروه همکاری داشتند.

وی علاوه بر این به انبارها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: انواع فروشگاه های متخلف ۹ مورد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات متخلف نیز عدم اجرای وظایف واحدهای صنفی {بوده است}.

معاون بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر صمت استانداری خراسان شمالی یکپارچه داد: خوب ارزش ریالی پرونده های تخلفات اختراع شده اجتناب کرده اند انبارها به ۱۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۰ ریال رسید.

انتهای پیام