تخلیه تصویری اجتناب کرده اند کشته شدن ۲ طلبه/ روایت جزییات تلخ اجتناب کرده اند کشته شدن طلاب گنبد.


ظهر درست در این لحظه پس اجتناب کرده اند انجام اقدامات اجباری اجتناب کرده اند جمله پس از مرگ، اجساد برای خاکسپاری به خانوار هایشان عرضه گرفت.

پس اجتناب کرده اند تخلیه عکس ۲ داده ها آموز کشته شده/ جزییات تلخ کشته شدن داده ها آموزان گنبد اولین بار در قطار راه آهن پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید