تاثیر تحولات جدیدترین پاکستان بر روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام آباد چیست؟منصفانه محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر ارشد امتیازات قلمرو همراه خود ردیابی به تأثیر تحولات پاکستان بر روابط این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اظهار داشت: اگرچه مقامات عمران خان عملاً جز در زمینه های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی {نمی تواند} روابط شخصی را همراه خود ایران افزایش دهد، با این حال در این دوم – فعلا. وضعیت هیچ تنظیم حکومتی در پاکستان {نمی تواند} در نتیجه تنظیمات استراتژیک عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت در روابط خارجی پاکستان همراه خود ایران شود.

فرزاد رمضانی پونیش در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری دانشجویان پاکستان همراه خود ردیابی به تحولات جدیدترین پاکستان اظهار کرد: در گذشته اجتناب کرده اند روی کار روبرو شدن عمران خان در پاکستان، پدیده ای در ساختار سیاسی ۲ حزبی در پاکستان وجود داشت، با این حال عمران خان توانست این را بشکند. عرف سیاسی {در خانه} . به معنای واقعی کلمه هستند پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب تحریک عدالت عمران خان همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند نقطه ضعف های سیاسی ۲ حزب بی نظیر خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان حق لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سابقه ورزشی عمران خان، رزاشی، مکان شخصی را در موجود در پاکستان تثبیت کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بزرگی اجتناب کرده اند مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات زمام امور را {در این} ملت به بازو بگیرند.

وی اظهار داشت: در ماه‌های جدیدترین تحولات خانه پاکستان به‌ویژه در مقوله‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود فساد باعث برخورد بازیگران بومی اعم اجتناب کرده اند رویدادها عظیم سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازیگران تأثیرگذار روی زمین شده است. رژیم بر عمران خان، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب او تأثیر گذاشته است.» مکان عمران خان در موجود در پاکستان به همان اندازه حدودی متزلزل ممکن است.

این محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر ارشد همراه خود ردیابی به امتناع اجتناب کرده اند هرگونه نقشی در تحولات جدیدترین پاکستان کدام ممکن است در نتیجه انحلال مجلس سراسری پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رای اعتقاد به عمران خان در مجلس شد، اظهار داشت: وی این کار را نکرد. {در این} تحولات موقعیت دارند، با این حال برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران پاکستانی احتمال بروز کودتا را ادعا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال کردند کدام ممکن است فشار در عمق بر عمران خان با بیرون تذکر باقی مانده نظامی قابل انجام نبود.

رمضانی پونیش همراه خود ردیابی به موقعیت مقامات های خارجی معادل عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در تحولات جدیدترین پاکستان اظهار داشت: در بخش پوشش خارجی، عمران خان در سال های جدیدترین امتحان شده کرده به همان اندازه روابط پوشش خارجی شخصی را در قلمرو متعادل تنبل. بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در نظام بین‌الملل.» این بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش روابط همراه خود روسیه بود؛ این دیدگاه برخی اجتناب کرده اند بازیگران قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی را به انتقاد اجتناب کرده اند پوشش خارجی پاکستان کشاند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر عمران خان در پی . مداخله در امور خانه پاکستان همراه خود اعمال فشار بر پوشش خارجی پاکستان.

وی افزود کدام ممکن است تحریک کردن اختلافات پاکستان همراه خود آمریکا بر اوج افغانستان، برخی اجتناب کرده اند بازیگران قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را نیز بر آن داشت به همان اندازه به حمایت مخالفان اجتناب کرده اند مقامات عمران خان ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً اجتناب کرده اند حمایت آنها اجتناب کرده اند مخالفان مقامات درآمد ببرند. عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب او این دیدگاه را عالی کرده اند کدام ممکن است مرتب سازی بازیگر خارجی، به طور قابل توجهی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً عربستان سعودی، در جستجوی افزایش فشار بر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حمایت اجتناب کرده اند سقوط مقامات است. حتی در موجود در پاکستان نیز شایعاتی مبنی بر سرنگونی آقای عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبار وی به انصراف ملت شنیده تبدیل می شود.

منصفانه محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر عالی امتیازات قلمرو همراه خود ردیابی به چشم انداز ۹۰ روزه عمران خان برای برگزاری انتخابات پارلمانی خاطرنشان کرد: مقامات بلند مدت پاکستان موجود است. با این حال همانطور که صحبت می کنیم، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مرتب سازی اختلاف طرفدار در موجود در پاکستان موجود است. اگر عمران خان این سوراخ را پر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان سابق شخصی را به همان اندازه حدودی در اطراف هم ترکیبی تنبل، ممکن است در انتخابات آتی نیز جایگاه شخصی را محافظت تنبل.

رمضانی پویش علاوه بر این دانستن درباره احتمال کودتای نیروی دریایی نظامی پاکستان اظهار داشت: احتمال کودتای نیروی دریایی در پاکستان همه وقت موجود بوده. اگرچه نظامی پاکستان اجتناب کرده اند هرگونه مداخله در امور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار‌های سیاسی جدیدترین {در این} ملت شکاف گرفته است، با این حال به تذکر می‌رسد همواره تأثیر می گذارد نیروی نیروی دریایی در پاکستان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند پاکستان معتقدند کدام ممکن است تنظیم اصلی‌ای رخ نداده است. در موجود در پاکستان با بیرون رای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر خوش بینانه نظامی این اتفاق نمی افتد. باید منتظر رویکرد نظامی باشیم، اگر در تعدادی از ماه بلند مدت شاهد تغییراتی در مقابل تذکر نظامی باشیم، نظامی قطعا کودتا خواهد کرد، با این حال اگر این اصلاح برخلاف رویکرد عمومی نظامی پاکستان نباشد، نظامی رویکرد ساده فشار سیاسی {خواهد بود}.

منصفانه محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر عالی امتیازات قلمرو در طولانی مدت دانستن درباره تاثیر تحولات پاکستان بر روابط این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اظهار داشت: هرگونه تنظیم حکومت در پاکستان {نمی تواند} در نتیجه تنظیمات استراتژیک عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت در خارج اجتناب کرده اند ملت شود. روابط همراه خود ایران از همه طرف‌های پاکستانی، از برخی از معانی، تقریباً دیدگاه یکسانی نسبت به ایران در چارچوب مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای عمومی پوشش خارجی دارند. این روابط همراه خود ملاحظه به رویدادها مختلف ممکن است در نتیجه تنظیمات تاکتیکی شود، با این حال در رویکرد عمومی به پوشش خارجی پاکستان، همواره به نظر می رسید منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه به ایران موجود بوده. حتی در صورت کودتای نیروی دریایی، در صورت روی کار روبرو شدن حزب مردمان، قابل انجام است تمایل بیشتری برای افزایش روابط همراه خود ایران در پاکستان وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، در صورت روی کار روبرو شدن حزب نواز، تمایل کمتری وجود داشته باشد. برقراری روابط همراه خود ایران: این به معنای مشکل در عمق در روابط همراه خود ایران نیست، اما علاوه بر این مزیت سراسری سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژئوپلیتیکی پاکستان در قبال ایران ایجاب می تنبل کدام ممکن است افسران پاکستانی همواره درجاتی اجتناب کرده اند روابط همراه خود ایران را محافظت کنند.

انتهای پیام