تأثیر فاجعه سیاسی پاکستان بر وضعیت افغانستان؛ کارشناس سیاسی


حیف ما – در هفته های جدیدترین همراه خود برکناری عمران خان، نخست وزیر پاکستان، جنجال های سیاسی در پاکستان تحریک کردن شده است.

در همین جاری، برخی اجتناب کرده اند تحلیل پرهزینه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان معتقدند کدام ممکن است تحولات جدیدترین پاکستان تأثیر چندانی بر پوشش های این ملت در قبال افغانستان نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط این ملت همراه خود حکومت طالبان به روال سابق یکپارچه می تواند داشته باشد.

ممکن است در نظر گرفته شده می کنم برخی اجتناب کرده اند ایده ها سیاسی مهم در پاکستان موجود است کدام ممکن است موقعیت تصمیم گیری کننده ای ایفا می تنبل: اول این کدام ممکن است امکانات نظامی بر همه نهادهای سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی آن ملت تسلط دارد. به همین دلیل جاده مشی بی نظیر توسط نظامی پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش خانه (ISI) تصمیم گیری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران سیاسی دولتی توسط آنها منصوب می شوند. محمد محمودی، مشاور مقام اجرایی، در صورت تشکیل مقامات غیرنظامی در پاکستان، همراه خود همکاری نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش خانه (ISI) تشکیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقای آن نیز در اختیار این ۲ نهاد {خواهد بود}. سرپرست سابق مقامات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگر سیاسی این ملت در گفتگو همراه خود خبرگزاری شفقنا اظهار داشت.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است موقعیت نهادهای ارتش در پاکستان موقعیت مهمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان نظامی در آن ملت همه وقت همراه خود وفاداری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تغییری {نمی تواند} آنها را منزوی تنبل، به همین دلیل موقعیت مقامات پاکستان در قبال افغانستان اصلاح نخواهد کرد، از پوشش خارجی اسلام آباد توسط نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخبارات خانه ملت (ISI) تصمیم گیری تبدیل می شود.به همین دلیل تنظیمات بزرگی در جاری انجام است.بالقوه است خوب سری تحرکات بخشی صورت گیرد با این حال در درازمدت پوشش پاکستان در قبال افغانستان شبیه به پوشش تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد است. اصلاح مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل فضای سیاسی در راستای پوشش های نظامی پاکستان.

پوشش پاکستان در قبال افغانستان اصلاح نخواهد کرد

وضعیت کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات جدیدترین پاکستان تاثیر قابل توجهی بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. محمودی اظهار داشت: پوشش اسلام آباد در افغانستان نیز مشابه با قبلی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات جدیدترین تغییری در پوشش ملت در قبال این ملت تحمیل نمی شود.

وی در {پاسخ به} سوالی با توجه به ماهیت اتصال طالبان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات پاکستان پس اجتناب کرده اند سرنگونی عمران خان، اظهار داشت: همراه خود برکناری عمران خان، مقامات پاکستان احتمالا حمایت شخصی اجتناب کرده اند طالبان را در سال جاری افزایش خواهد داد. افغانستان.”

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است عمران خان مشابه با نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس اطلاعاتی پاکستان به طالبان ملاحظه اجباری را نداشته است. محمودی یکپارچه داد: «اگرچه او اصالتا پشتون بود، با این حال همراه خود حکومت طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران آن ارتباط خوبی نداشت.

عمران خان انتظارات نظامی پاکستان را در حمایت اجتناب کرده اند طالبان افغانستان برآورده نکرد. به همین دلیل همراه خود به وجود برخورد شرایط جدید در پاکستان، احتمالاً حمایت پاکستان اجتناب کرده اند طالبان در افغانستان افزایش خواهد کشف شد.

تأمین: شفقنا فارسی