بیش اجتناب کرده اند ۴۰ مورد خانه شکنی اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی شهر یاسوج طی ۲۴ ساعت قبلیایسنا/کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد سرپرست اداره انرژی الکتریکی شهرستان بویراحمد اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۴۰ مورد خانه شکنی اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی شهر یاسوج طی ۲۴ ساعت قبلی خبرداد.

“کاظم رزمه” در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایسنا اظهار داشت: ۸۵ سهم خانه شکنی‌های جامعه انرژی الکتریکی در مرحله شهر یاسوج انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله روستاها طی هر هفته بسیاری داریم.

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹۰ مورد خانه شکنی اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی شهر یاسوج {انجام شده} است.

سرپرست اداره انرژی الکتریکی شهرستان بویراحمد خاص کرد: در سال قبلی ۴۹۶ مورد خانه شکنی اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی شهرستان بویراحمد داشته ایم.

انتهای پیام