به همان اندازه روزی کدام ممکن است سنت خودسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه در گروه خشمگین است، دشمنان کاری اجتناب کرده اند پیش نمی برندایسنا/ کرمانشاه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همراه خود ردیابی به ناکامی دشمنان به سمت نظام جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال قبلی، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مهمترین توضیحات این ناکامی سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم . هدف شهدا.”

سردار «علی اکبر جاویدان» در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خانوار شهید «حسن مالکی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانباز ۲۵ نسبت «پاشا مطیعی» تصدیق شد: سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه تحت سلطه بر گروه اسلامی ما سد محکمی بر بالا راه است. حمله ها دشمنان

وی افزود: به همان اندازه روزی کدام ممکن است این سنت در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین افراد تحت سلطه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه به دستورالعمل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای رئیس معظم انقلاب حرکت کنیم، قطعاً دشمنان کاری اجتناب کرده اند پیش نخواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم به شکست در برابر این نظام جمهوری اسلامی خواهند بود. “

جاویدان ذکر شد: جمهوری اسلامی سال هاست کدام ممکن است به برکت خون پاک شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای نبوی رهبرانش در بالا شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار می درخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص {برای بسیاری} اجتناب کرده اند ملت ها شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همراه خود تجلیل اجتناب کرده اند شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری های سربازان، ذکر شد: این افراد قرب الهی هستند کدام ممکن است برای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اجتناب کرده اند همه عامل شخصی گذشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به آنها فیض مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه داد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان تجلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: با بیرون شک اجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب آنها کمتر اجتناب کرده اند عزیزانشان در بین شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازانشان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال مورد توجه قرار گرفت ویژه ای به این اعضای خانواده دارد. این اعضای خانواده.”

جاویدان در طولانی مدت معامله با به خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را اجتناب کرده اند وظایف بی نظیر مسئولان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} راستا، مدیریت انتظامی استان کرمانشاه همواره در حاضر شرکت ها به آنان پیشگام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این امر خوشحال از می تنبل. آی تی.”

انتهای پیام