بنیانگذاران وضعیت فعلی در پاکستان چه کسانی هستند؟منصفانه کارشناس امتیازات قلمرو همراه خود تایید اینکه آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی تأثیر می گذارد زیادی بر رویدادها پاکستانی دارند، ذکر شد: عمران خان حق داشت کدام ممکن است آرزو کرد انحلال پارلمان شد از می دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص بود کدام ممکن است اگر پارلمان تکیه کن باشد. همراه خود رویدادها خارج اجتناب کرده اند ملت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترتیب فاجعه باعث تعمیق پوشش در پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی وی می تواند.

محمدرضا فرقانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری دانشجویان پاکستان همراه خود ردیابی به تحولات سیاسی فعلی پاکستان ذکر شد: «مقامات پاکستان در هفته های فعلی شاهد فاجعه هایی بوده کدام ممکن است در گذشته تاریخی سیاسی پاکستان تقریباً روال است». مقامات‌های پاکستان همراه خود ریختن همراه خود فاجعه‌های مشابهی مواجه شده‌اند. برخی اجتناب کرده اند مقامات ها در یک واحد کودتای ارتش توسط نظامی سرنگون شدند، در حالی کدام ممکن است برخی تولید دیگری توسط سیاستمداران، رویدادها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاجره های سیاسی پایین پرده اجتناب کرده اند طریق پارلمان هر دو رئیس جمهور سرنگون شدند.

عمران خان تنظیمات بزرگی را در پاکستان تحمیل کرده است

وی ذکر شد: «اگرچه آنچه در پاکستان در حال وقوع است، فاجعه جدیدی در گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف های سیاسی پاکستان نیست، با این حال مشخصه هایی دارد کدام ممکن است آن را بیش اجتناب کرده اند فاجعه های درست مثل نگاه به گذشته عالی می تنبل. اجتناب کرده اند جمله این مشخصه ها می توان به پوشش عمران خان (نخست وزیر پاکستان) در بخش پوشش خارجی ردیابی کرد. مقامات جناب عمران خان در زمان تصدی این وظیفه در پاکستان به طور قابل توجهی در امور خارجی تنظیمات بزرگی تحمیل کرد.

این دیپلمات بازنشسته شکسته نشده داد: مقامات عمران خان برای بدست آوردن به نیازها پوشش خارجی شخصی جهت گیری مثبتی در جهت همکاری همراه خود کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان داشت کدام ممکن است تقریباً کارکرد هر دو رویکرد جدیدی بود. مقامات پاکستان در قبال حکومت طالبان در افغانستان یکی اجتناب کرده اند رویکردهای جدید عمران خان بود.

امتناع اجتناب کرده اند به رسمیت شناختن حکومت طالبان سیگنال تنظیمات اساسی در توجه انداز پوشش خارجی پاکستان بود.

فرقانی ذکر شد: روزی کدام ممکن است طالبان در افغانستان به توانایی رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند همراه خود شکست مقامات اشرف غنی توانایی را توسط دست بگیرند، مقامات پاکستان برخلاف روال زودتر در پاکستان، اجتناب کرده اند به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرد؛ آن یک است گام جدید {در این} زمینه بود. پوشش خارجی پاکستان در قبال افغانستان کدام ممکن است به آگاه متخصصان بالقوه است آرم دهنده اصلاح اساسی در توجه انداز پوشش خارجی پاکستان باشد.

بازدید عمران خان به مسکو برای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب فوق العاده پرهزینه بود

وی همراه خود ردیابی به بازدید عمران خان به مسکو، ذکر شد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تحولات پوشش خارجی پاکستان، بازدید آقای عمران خان به مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار وی همراه خود پوتین پس اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۲ دهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار {در این} درجه پاکستان بود. مسکو در روزی کدام ممکن است روسیه در جاری حمله به اوکراین بود.» پوشش‌های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان غربی آن بر تحریم‌ها علیه پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه محور بود.

این کارشناس قلمرو تاکید کرد: بازدید نخست وزیر پاکستان به روسیه برای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان غربی آن کدام ممکن است به طور عادی متحدان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش پاکستان در نظر گرفتن می آیند فوق العاده پرهزینه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت از حداکثر آنها شد.

فرقانی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه رای ممتنع پاکستان به تصمیم محکومیت تهاجم ارتش روسیه به اوکراین در مجمع کلی گروه ملل متحد یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تمایز های فاجعه کنونی پاکستان همراه خود فاجعه های درست مثل است، شکسته نشده داد: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان غربی اش در گروه ملل متحد در محکومیت این تصمیم است. تهاجم ارتش روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در نتیجه تصمیم‌ای شد کدام ممکن است پیش بینی می‌سر خورد پاکستان اجتناب کرده اند آن حمایت تنبل، با این حال رای ممتنع پاکستان برای آمریکایی‌ها پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل تصور بود. متعاقباً تحولات پاکستان کدام ممکن است به صورت سیاسی پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا تبدیل می شود را می توان به این عناصر مرتبط دانست.

وی همراه خود ردیابی به موقعیت عربستان سعودی در تحولات جاری پاکستان ذکر شد: عدم همکاری پاکستان در سال های فعلی همراه خود عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در مبارزه یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت گیری های آقای عمران خان در پوشش خارجی پاکستان در قبال روابط همراه خود جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت در سال ۲۰۱۸ همراه خود ایران در کنار بود. ” ایران دیده تبدیل می شود.» او توضیحات بی نظیر تحولات کنونی پاکستان را برشمرد.

آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی تأثیر می گذارد زیادی بر رویدادها پاکستانی دارند

این دیپلمات بازنشسته علاوه بر این به تحلیلی اجتناب کرده اند تحولات بلند مدت پاکستان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تحولات سیاسی در پاکستان فوق العاده پیچیده است، نظام سیاسی پاکستان بیشتر مبتنی بر نظام پارلمانی است کدام ممکن است رویدادها در آن موقعیت مدیریت را ایفا می کنند، متأسفانه رویدادها سیاسی پاکستان به طور عادی چنین کاری ندارند. سابقه معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند {در این} ملت؛ متعدد اجتناب کرده اند رویدادها وابستگی هایی در خارج اجتناب کرده اند مرزهای این ملت دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند مهمترین آنها می توان به ۲ ملت آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عربستان سعودی ردیابی کرد کدام ممکن است تأثیر زیادی در جهان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی داشتند. رویدادها {در این} ملت

عمران خان {به درستی} آرزو کرد انحلال پارلمان شده است

فرقانی افزود: اجتناب کرده اند این رو پس اجتناب کرده اند فاجعه کنونی پاکستان، آقای عمران خان {به درستی} آرزو کرد انحلال پارلمان شد، از می دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص بود کدام ممکن است اگر پارلمان همراه خود رویدادها خارج اجتناب کرده اند ملت به همین تعیین کنید حرکت تنبل، فاجعه پاکستان {خواهد بود}. بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه برکناری او می شد، متعاقباً رفع شد.» مجلس به تقاضا رئیس جمهوری، مجلس را منحل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این کار موافقت کرد.

خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه اعلامیه کابینه مبنی بر برکناری نخست وزیر قانونی {بوده است} هر دو خیر

وی همراه خود ردیابی به ادعا برکناری عمران خان اجتناب کرده اند سوی کابینه مقامات پاکستان، ذکر شد: متاسفانه در روزهای فعلی اعضای کابینه در مقامات پاکستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند اعضای تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی هستند، اقداماتی را انجام داده اند. به تصویر اجتناب کرده اند رویدادها، تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها این رویدادها». انتخاب نخست وزیر برای برکناری نخست وزیر برای اولین بار در نظام سیاسی پاکستان گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه قانونی است هر دو خیر.

نظامی پاکستان در جاری حاضر به طور غیرمستقیم در جستجوی بدست آوردن به نیازها شخصی است

نظامی پاکستان علاوه بر این همراه خود تاکید بر موقعیت نظامی پاکستان در تحولات کنونی این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بروز کودتای ارتش خاطرنشان کرد: نظامی پاکستان ارتشی قادر مطلق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت اصلی ای در تحولات سیاسی، ارتش، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی این ملت ایفا می تنبل. ملت.” پاکستان حیاتی است. بر مقدمه دانش فعلی، بین آقای عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ستاد نظامی اختلافاتی موجود است. نظامی پاکستان معمولاً به ۲ صورت برای مداخله در امور سیاسی حرکت می تنبل. فرآیند اول مداخله مستقیم است کدام ممکن است معمولاً به صورت کودتا انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون چندین بار {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامیان مختصر توانایی را برای منصفانه فاصله انتقالی همراه خود سرنگونی مقامات ها به انگشت گرفته اند به همان اندازه راه را برای انتخابات باز کنند.

فرقانی شکسته نشده داد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند فرآیند‌های مداخله ارتش پاکستان مداخله غیرمستقیم سیاسی است کدام ممکن است {در این} صورت نظامی همراه خود سرویس‌های اطلاعاتی فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده شخصی همراه خود وسوسه هر دو شبح رویدادها، گروه‌ها، شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد پوشش مشخص شده شخصی اقدام می‌تنبل. به نظر می رسد مانند است نظامی پاکستان انتخاب گرفته است کدام ممکن است نیازها شخصی را به همان اندازه به در لحظه غیرمستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی دنبال تنبل، با این حال اگر شرایط به گونه ای شود کدام ممکن است تقابل رویدادها، تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های سیاسی این ملت باعث ناکارآمدی حکومت داری در ملت شود، آنگاه نظامی قطعا مستقیما وارد می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی را توسط دست خواهد گرفت.

فاجعه کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات خانه پاکستان تاثیر چندانی بر روابط خوشایند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان ندارد

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به تاثیر فشار های کنونی پاکستان بر روابط همراه خود ایران ذکر شد: در کل گذشته تاریخی سیاسی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان همراه خود وجود تحولات سیاسی فراوان در موجود در پاکستان، خوشبختانه این تحولات تاثیر چندانی بر روابط ۲ ملت نداشته است. ” ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان همراه خود هم دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان ذکر شد کدام ممکن است همدیگر را درک می کنند. پاکستان تقریباً بهتر از مکان سیاسی را در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می تواند داشته باشد، از پاکستان برای بدست آوردن به تعادل سیاسی همراه خود هند شناخته شده به عنوان دشمن عجیب و غریب شخصی به روابط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرانه همراه خود ایران خواستن دارد.

این دیپلمات بازنشسته در طولانی مدت تاکید کرد: به نظر می رسد مانند است فاجعه کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات خانه پاکستان تاثیر چندانی بر روابط خوشایند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش عدم مداخله همواره دنبال شده است. ایران معتقد است کدام ممکن است مردمان، تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های پاکستان سرانجام آینده حکومت شخصی را رقم خواهند زد.

انتهای پیام