برگزاری کنفرانس آموزشی تخصصی «ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها»کنفرانس آموزشی تخصصی «ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها بنیان» توسط وسط بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت پژوهی به صورت دیجیتال برگزار تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، کنفرانس آموزشی تخصصی همراه خود عنوان «ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها» چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ شمسی اجتناب کرده اند ساعت ده الی دوازده ظهر به همت اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد در وسط بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت پژوهی برگزار تبدیل می شود.

این نشست شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نشست تخصصی آموزشی همراه خود مدیریت آموزشی امیر خالصی رئیس کلان مالی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی دکتر حسن جلیلی عضو هیئت آموزشی دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر علی حسین پور پژوهشگر بخش نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور پرانرژی نمایندگان تجهیزات های اجرایی، اتاق های در نظر گرفته شده، فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیران ملت برگزار تبدیل می شود.

متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان می توانند برای نمایندگی {در این} نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بازخورد کارشناسی شخصی به اتاق کنوانسیون دیجیتال این وسط مراجعه کنند.

بر مقدمه ادعا روابط کلی وسط بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت پژوهی، کنجکاوی مندان می توانند {در این} نشست دیجیتال به لینک http://connect.mporg.ir/dfrc نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کسب داده ها تا حد زیادی به موقعیت یابی وسط مراجعه کنند. برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات بلند مدت به www.dfrc.ir مراجعه کنید.

انتهای پیام