برخورد همراه خود نانوایی‌های متخلف در سنندجایسنا/کردستان سرپرست راهنمایی سنندج اظهار داشت: همراه خود تعداد اندکی اجتناب کرده اند واحدهای نانوایی‌ کدام ممکن است در لحظه به صورت خودسرانه تعطیل کرده بودند برخورد ممکن است.

حسن عسکری، در لحظه در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگاران استان اظهار کرد: در لحظه برخی اجتناب کرده اند نانوایی‌های سنندج به صورت خودسرانه اقدام به تعطیل کردن نانوایی‌ کرده‌اند.

وی افزود: به جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره غله ادعا شده این انواع واحد نانوایی را ایجاد کنند کدام ممکن است همراه خود آنها بخاطر ارتکاب چنین حرکت بوتلگ برخورد شود.

سرپرست راهنمایی سنندج تامین ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی گروه را جاده صورتی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسوولان راهنمایی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها مشکلاتی را برای افراد تحمیل خواهد کرد، قطعا همراه خود صاحبان این نانوایی‌ها برخورد می‌شود. 

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری