برای موضوع های پرطرفدار راهی جز نمایندگی در کنکور {وجود ندارد}ایسنا/ وسط وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اظهار داشت: در جاری حاضر در برخی اجتناب کرده اند موضوع ها پذیرش بر مقدمه اطلاعات تحصیلی است، با این حال برای موضوع های پرطرفدارتر راهی جز نمایندگی در کنکور {وجود ندارد}.

دکتر علی مهمت زلفی گل در بازدید نیم روزه شخصی به اراک در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در محیط مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده اقتصادی اراک در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در ستاد مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بسترهای فناوری، دردسرساز افزار، ناخوشایند افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان ذهنی است کدام ممکن است نتیجه گیری مانترا سال در وزارت علوم است، از دانشکده ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین بسترهای مناسبی دارند کدام ممکن است پر است. اجتناب کرده اند نخبگان همراه خود فضای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشینه مادی، زمینه حضور اشخاص حقیقی صاحب تذکر را {در این} امکانات فراهم می کنیم.

وی افزود: اعضای هیأت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویانی کدام ممکن است در جهت تغییر اندیشه به نوآوری، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده گام بر می‌دارند، مشمول سیستم تشویقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشویقی می‌شوند به همان اندازه برای اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویانی کدام ممکن است علم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات شخصی را به کار می‌گیرند، مبانی تشویقی ترتیب می‌شود. در جهت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری الهام بخش می شوند».

زلفی گل تصریح کرد: همراه خود تصویب مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل معاونت فناوری در وزارت علوم، در قوانین بودجه سال جاری پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اعتبارات خوبی برای تهیه حداقل آزمون اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن کسب شود. تغییر به ۱ محصول .

وی شکسته نشده داد: خوشبختانه امسال بودجه مناسبی در اختیار وزارت علوم قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها شهرت پولی ملاک پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نیست، با این حال طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی ممکن است خاص تنبل کدام ممکن است امسال محله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان وقف شخصی را برای نتیجه گیری این مانترا جزم کرده اند. سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان مقام معظم مدیریت مبنی بر استفاده اجتناب کرده اند تمام قابلیت های شخصی.»

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تصریح کرد: در جاری حاضر ۶۵۰۰ نمایندگی اطلاعات بنیان در ملت موجود است کدام ممکن است حدود ۱.۵ برابر این نمایندگی ها دارای امکانات فناوری در پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات انبساط هستند. خوب نمایندگی اطلاعات بنیان کدام ممکن است در کل زمان بر اطلاعات استوار است.

وی همراه خود دقیق اینکه معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت فناوری در وزارت علوم کار با هم فوق العاده خوبی همراه خود یکدیگر دارند، افزود: خوشبختانه اجتناب کرده اند همه پتانسیل ها برای حضور دانشکده ها استفاده شده است، در واقع برای برخی اجتناب کرده اند دانشکده ها همراه خود محدودیت هایی قطعا ارزش آن را دارد دارد، آموزش های خصوصی صددرصد نیست. امید است همراه خود حمایت استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق رفاه دانشجویان شرایطی فراهم شود به همان اندازه شاهد حضور پرشور دانشجویان در محل های مختلف باشیم. سطوح

زلوی گل در خصوص کنکور اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به تقاضای بیش از حد برای برخی موضوع ها امکان ابطال کنکور {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۸۵ سهم موضوع های کارشناسی امکان استعفا اجتناب کرده اند کنکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو استفاده اجتناب کرده اند اطلاعات تحصیلی موجود است با این حال در موضوع های معمولاً پرسیده می شود. راهی هست.» چیزی جز نمایندگی در کنکور نیست.

وزیر علوم تاکید کرد: در جاری حاضر در برخی موضوع ها پذیرش بر مقدمه اطلاعات تحصیلی انجام تبدیل می شود با این حال برای اکثر موضوع های نامزدها راهی جز نمایندگی در کنکور {وجود ندارد}.

انتهای پیام