باشگاه نرهتی به عنوان انصرافسارمبی لیورپول گیف که مشتاق دیدار تمدید با ایوان پریشی ستاره اینتر شرق.

به نام گازارش ایسنا و ناقل از استار یورگن کلاب سارمبی لیورپول پیش یدیر با اینتر در یک هشتیم نهائییلیگ قهرمانان گفت: آنجا مروییم تا در نتیجه بیگیریم. در نتیجه هر ناامیدی در حال حاضر بزرگ نشو، خواهش باد. برد عالی خواهش بود، شید بازی برابر چود. نامی دانم، یواخیم دید. بار اول باید بازی را ب خوبی انجم ذم باشد. قانون گل زده اذیت می شود و می گویند موضوع شادی شما کجاست؟ از واقعیت کجا قانون را دوست دشتم. نامی دانیم چارا آن را لاگو کارند. البته به تو فکر کرد اثر زیاده کجاست؟ می کانیم باهترین بازی خود را انجم دیهیم و آن راا بپرم اما داشوار آست کجاست؟

یا دار پایان گیف: باربر یاکی از باترین تم هی ایتالیا بازی سختی دارم. اینتر تمی بازیکنان خلاق و ساسمندی پالست که پری پیروزی بور آن است باترین بازی خودمان را انگام ذیم. شرایط خوبی بار تیم حکیم است. چه می اندیشی کجای بازی بازیکنانی سرحال نیاز دارم، اما جایی مثل قدیریم پنگ بر در بازی تواد کنیم چه فایده ای دارد.

لیورپل، آخرین زنگ، برنلی، راشکت، دهاد، تا همچانان، بازگشت روز، برنامه پاسخ او، لیگ باندی، تصمیم نیروی شتابزده او.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری